Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierdoor zal wederom heel veel van het bestaande vriendelijke landelijk schoon en van de bouwwerken uit een oude cultuurperiode in de verdrukking komen. Veel zal gerooid, gesloopt of vergraven moeten worden, veel zal in havens, kanalen en industrie- of handelsterreinen worden omgezet, waardoor het nu nog zoo bijzonder mooie, welvarende landelijk gebied, waaruit in de directe omgeving van Rotterdam het verleden op zulk eene eigene wijze spreekt, sterk zal verminderen of een geheel ander karakter, van minder bekoring dan het bestaande, zal verkrijgen.

In vroegere jaren bleef het bezoek onzer stadgenooten aan dit stille, fraaie gedeelte van het eiland IJselmonde meestal beperkt tot Rhoon, waar men, na genoten te hebben van een tochtje over mooie begroeide dijken, zooals men bijna alleen op dit eiland aantreft, en van het dieper liggend prachtige Hollandsche polderlandschap, in de alom bekende uitspanning ,,'t Huis te Pendrecht", dat vlak tegenover het kasteel van Rhoon en de oude kerk der Ned. Herv. Gemeente is gelegen, afstapte om na een oogenblik in den grooten achter het huis liggenden tuin te hebben verwijld, weer langs een anderen, eveneens mooien buitenweg naar de stad terug te gaan.

Tegenwoordig is echter het bezoek aan dit gedeelte van het eiland IJselmonde met zijn fraaie, rustige dorpen, sterk toegenomen.

Niet alleen werd het verkeer sterk bevorderd door de in 1915 in exploitatie genomen stoomtram der R.T.M., die van Rotterdam via Rhoon, Poortugaal, Hoogvliet, Spijkenisse naar Den Briel-Oostvoorne en Hellevoetsluis voert, alsmede door het toenemend gebruik van rijwiel, motorrijwiel en auto, doch ook door de stichting vanwege de gemeente Rotterdam, van de groote Psychiatrische Inrichting „Maasoord" in den Genever- en Kooipolder te Poortugaal en door het verrijzen van de beide groote fabrieken van Chemische Producten aan de Vondelingenplaat, in den noord-westhoek van het eiland gelegen.

In het gesticht Maasoord worden ongeveer 1300 patiënten verpleegd, die dikwijls door familieleden bezocht worden; bovendien is een uitgebreid personeel in dit gesticht inwonend of in de omgeving gevestigd, terwijl aan de genoemde fabrieken, die omstreeks 1911—1913 in bedrijf zijn gekomen, veel personeel werk vindt.

In den laatsten tyd is vooral ook door den aanleg van den

Sluiten