Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Direct voorbij de Heijschesluis, op de grens van Rotterdam en Pernis, passeeren wij het langs den dijk gelegen gehucht „De Heij", dat, behoorende tot het gebied van Pernis, met zijn rommelachtige, verbrokkelde bebouwing niets belangrijks te zien geeft. Aan de noordzijde van den dijk, welke de Heyschedijk heet, zien wij, dat groote gedeelten van den Heijschepolder, van den Gorzenpolder, van de Buitengorzen en de Beneden-Heijplaat tot dijkshoogte zijn opgespoten Na het besluit van den Raad der gemeente Rotterdam van 6 September 1928, is in 1930 op het onder Pernis liggende gebied, aan de Beneden-Heijplaat de Quarantaine-inrichting van Rotterdam gebouwd, welke een oppervlakte van 6 H A. beslaat en met een breedte van 350 M. aan de rivier grenst. Dit kostbare complex, indertijd door het Rijk aan de gemeente opgedrongen, dat met grond, opbouw en inrichting bijna een bedrag van V/2 millioen gulden heeft gekost en tot nu toe weinig dienst heeft gedaan, is van den Heijschedijk door een breed en lang koolaschpad te bereiken. De vraag, welke bestemming aan die inrichting kan worden gegeven, wanneer zij niet voor quarantaine-doeleinden in gebruik is, wordt inmiddels overwogen.

Ongeveer 120 M. voorbij de Heijschesluis, verandert de geasphalteerde dijk van profiel, en splitst zich in een rijweg en een voetpad. De rijweg voert naar omlaag tot^op de hoogte van den aangrenzenden polder „Kiesheid". Het voetpad, het smalste gedeelte, loopt als een 2 M. breed koolaschpad op dijkshoogte door. Het geheel buigt zich in een bocht eenigszins naar hef noorden, om dan even voorby den Karvelschedijk, ook wel Jachtdyk genoemd, die in zuidelijke richting naar de dorpen Poortugaal en Rhoon voertj zich weer op normale dijkshoogte te vereenigen. Na een scherpe bocht, waar de Heijschedijk zich met den Deijffelbroekschedijk vereenigt, loopt hij als Heijschedijk door tot het dorp Pernis.

Deze Heijschedijk, in vroeger jaren een buiten-waterkeeringsdijk, vormt de scheiding tusschen den Deyffelbroekschépolder en den Deyffelschepolder.

Dicht bij de zooeven genoemde scherpe bocht lag de voormalige buurschap 's Gravenambacht, eertijds behoorende onder de ambachtsheerlijkheid van dienzelfden naam. Tot deze ambachtsheerlijkheid behoorden ook de polders de Kiesheid en Boudewijns Harsland. Deze laatste polder aldus genaamd naar den herdijker Boudewijn Hars Boudewyns-

Sluiten