Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoon, behoorde oorspronkelijk tot de Riederwaard, die in haar geheel bij den grooten watervloed van 1373 verdronk. De genoemde herdyking had plaats omstreeks 1455.

In vroegere jaren was deze buurschap veel dichter .bebouwd, doch daar achtereenvolgens verschillende bouwwerken afgebroken zijn, is die naam vrijwel komen te vervallen en wordt deze omgeving nu gerekend tot het gehucht „De Heij", welks gebied thans tot de gemeente Pernis behoort. Nog voor korten tijd stonden daar twee aaneengebouwde, vrij hooge typische woonhuisjes, die door hun leuke groepeering, hun oude bouwwijze, hun karakteristieke geveldetails en hun schilderachtige bouwvalligheid, de aandacht trokken. (Afb. 3).

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 16 Maart 1933, heb ik aan die huisjes, die toen reeds tot mijn verwondering afgebroken werden, een uitvoerig artikel gewijd. Ik wil daarom in het kort hier vermelden, dat zij uit de 17e eeuw dateerden en aangezien zij tegen den noordelijken berm van den dijk waren gebouwd, aan de achterzyde hooger. waren dan aan de voorzijde.

De voorzyde van het complex, dat uit twee verdiepingen bestond, was boven de zolderverdieping in twee afzonderlijke topgevels verdeeld. De oude verweerde buitenmuren, in rood-gele IJselsteen opgetrokken, hadden onder de topgevelafdekkingen zaagtandvormige vlechtingen en waren slechts schaars van deuren en vensters voorzien. Enkele der vensteropeningen hadden rondbogen van roode steen met zandsteenen sluitsteenen en bezaten verder nog de oude kruisramen, waarvan de onderramen door schutluiken gesloten konden worden. Verschillende gesmede sierankers en de met riet bedekte dakvlakken verlevendigden de teekenachtigheid van deze overblijfsels van vroegere eenvoudige landelijke bouwkunst. De twee aangebouwde schuurtjes, welke men op de afbeelding waarneemt, hebben, alhoewel zij van lateren tijd zyn, geen afbreuk gedaan aan het aantrekkelijk, doch niettemin armzalig restant, hetwelk van vroegere grootheid was overgebleven.

Uit de resten van aangrenzende oude fundeeringen was op te maken dat deze huisjes tot een uitgebreider geheel hebben behoord.

Afgaande op hetgeen ik gedurende het afbreken der

Sluiten