Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woud" genaamd, was nog niet lang geleden een der aantrekkelijkste gedeelten van het dorp. Hier stond de oude kerk, waar omheen verschillende kerkelijke eigendommen, landerijen en gebouwen gelegen waren, hetgeen uit verschillende overblijfsels van oude bouwwerken is af te leiden.

Na het sloopen, in 1925, van het oude kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente met de daarnaast gelegen vrijstaande typische armhuisjes, heeft men naast de daarvoor inplaats gebouwde nieuwe kerk, alles in de directe omgeving zoo jammerlijk veranderd door verbouwing, door gedeeltelijke demping van het boezemwater, door het rooien van oude boomen, dat het idyllische van het z.g. Groene Woud geheel verloren is gegaan.

Het eenige wat voor ons doel hier nog van belang is om bezichtigd te worden, is de gespaarde en aan het nieuwe kerkgebouw verbonden oude kerktoren, de oude woninggroep gelegen aan den hoek van den Heijschedijk en den Hofdijk, alsmede de daarnaast gelegen boerderij.

De oude kerktoren, die nu geheel en al achter het hooge, grootere nieuwe kerkgebouw verscholen ligt, vormde voorheen met het oude vervallen dorpskerkje — in 1925 afgebroken — en de aangebouwde consistorie een voor de omgeving beter evenwichtig en aantrekkelijk geheel, alhoewel het kerkdak eveneens te hoog tegen den toren aansloot. (Afb. 4).

Het kerkgebouw was, naar men meent, omstreeks 1428 gebouwd en heeft, zooals met dorpskerken meermalen het geval is geweest, nog al eens veranderingen ondergaan, die door allerlei onoordeelkundige uitbreidingen, verbouwingen en z.g. restauraties geen verbeteringen bleken. In 1824 heeft men ter vergrooting van de kerkruimte een noordelijken arm van een dwarsschip aan het langwerpig kerkschip aangebouwd, waardoor wel ruimte gewonnen, doch het intieme van het inwendige bedorven werd;

De kerk lag georiënteerd, daar het koor aan de oostzijde en de toren aan de westzijde was aangebracht. Uitwendig waren, behalve de uitbouw van 1824 en de reeds'in 1783 aangebouwde consistorie, de muren van het kerkgebouw gecement.

De betrekkelijk lage vierkante toren, die in vorm eh architectuur wel eenigszins het Romaansche of vroeg Go-

Sluiten