Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken waarvan ook al niet veel bekoring uitgaat, daar zij saai en arm van architectuur zijn.

Het geheele aanzicht van straat en bebouwing is er door de verschillende dijksverbreedingen en dijksverhoogingen niet fraaier op geworden, want vele huizen zijn daardoor in een put komen te liggen.

Op kleinen afstand van de haven vereenigt zich met den Pastoriedijk de omlaag gaande Molenweg. Deze weg, die bij den onttakelden korenmolen in den Deyffelbroekschedijk overgaat, vormt den toegang naar de ± 100 M. breede en 600 M. lange haven, die door de N.V. Eerste Havenexploitatie Maatschappij „Rotterdam West" in 1913 is gegraven en later in 1925 door onteigening aan de gemeente Rotterdam is overgegaan. In de toekomst zal deze haven moeten verdwijnen, cm plaats te maken voor den toegang tot de grootere haven voor de Rijnvaart, die iets meer oostelijk aangebracht zal worden.

Momenteel is van de haven „Rotterdam West" een gedeelte water met aanliggende gronden en enkele gebouwtjes door Rotterdam voor 5 jaar verhuurd aan de N.V. Simons Scheepsslooperij, welk huurcontract in 1936 afloopt.

Aan de binnenzijde van den Deijffelbroekschedijk is de gasfabriek „IJselmonde West" gelegen, waarvan het terrein door een breed koolaschpad met den Pastoriedijk is verbonden.

Van de haven van Pernis meldt de geschiedenis, dat zij reeds in het jaar 1250 bestond. Zij bleef, zoowel als het nabij gelegen dorp bij den geweldigen watervloed van 1373, waardoor de geheele oostwaarts gelegen Riederwaard overstroomde, in stand. De haven, die toenmaals kleiner van afmetingen was en buiten het dorp lag, is vooral door de opkomst der visscherij geleidelijk vergroot en verbeterd. In 1879—1880 werd van Rijkswege het havenhoofd aangebracht, hetwelk in beheer en onderhoud bij de gemeente Pernis is. . Nu wij aan den waterkant zijn aangekomen en het gezicht op de bijna léege haven in ons herinneringen opwekt aan vroegere tijden, toen de zeevischvangst een bloeiend bedrijf in Pernis was, dat feitelijk al sinds een 25-tal jaren heeft opgehouden te bestaan, wil ik hier een kort relaas over dit bedrijf invoegen, om daarna den even afgebroken tocht

Ite vervolgen. Pernis heeft een tijdperk gekend, dat er diverse reederijen en visscherij-maatschappij en gevestigd waren; dat de

Sluiten