Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongen datum is, het. middelpunt. Aan de Dorpsstraat trekken enkele oude huisjes de aandacht, vooral dat met den forschen puntgevel, gemerkt No. 46.

Bij het raadhuisje verlaten wij de Dorpsstraat en volgen de naar beneden voerende Kerkstraat, welke de verbinding is tusschen het dorp en het oude, statige kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente.

Onder aan de steile helling, die wij nu afgaan, ligt aan de rechterzijde een oude boerderij, die door den eigenaar B. Visser wordt bewoond. Zij maakt door haar langgerekte bouwwijze en haar ligging op een verhoogden grondslag boven het omliggende polderland een bijzonderen indruk De verhoogde ligging is van ouden datum en diende voor beveiliging tegen hoog water, waardoor in vroegere tijden deze streek bij door dijkbreuken ontstane overstroomingen, menigmaal geteisterd werd.

Het woonhuis, dat met het front naar de Kerkstraat is gekeerd, is goed van verhoudingen, die wij, nu de blaren van de boomen verdwenen zijn, zonder moeite kunnen waarnemen. In den zomer ligt dit huis geheel in het lommer der omringende boomen.

De Kerkstraat, die in een groote bocht verder loopt, brengt ons vlak bij een aan de andere zijde van den weg gelegen groote boerderij, welke evenals de vorige op een verhoogden grondslag is gelegen en door een groote oploopende met gras begroeide voorplaats van den openbaren weg is gescheiden.

Zij is met No. 25 gemerkt en wordt door den eigenaar L. Verhoef bewoond. (Afb. 22).

Het gebouw bestaat uit een vrij diep voorhuis, dat in de breedte als dwarshuis voor de achterliggende schuur is gelegen.

Deze boerderij, evenals de zooeven genoemde groot van omvang, is van een gemengd karakter. In grondvorm geeft het woonhuis, wat hoofdindeeling betreft het oud ZuidHollandsch type te zien, terwijl de schuur van Frieschen invloed getuigt.

Door hare grootere breedte springt de schuur een flink stuk buiten den zijgevel van de woning uit, in welk gedeelte, zooals bij de Friesche boerderij, de breede schuuringang met de groote in drieën gedeelde deuren recht tegenover den weg is gelegen, waarheen een rijpad leidt. Oogenschijnlijk maakt de voorgevel niet den indruk van een oude

Sluiten