Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kruisweg is gelegen en omstreeks 1475 moet gebouwd zijn, levert van dien weg gezien een prachtig gezicht op, en iedereen die hier passeert, zal niet nalaten zijn blik op dit schoone imponeerende middeleeuwsche bouwwerk te vestigen.

Deze zich zoo fraai ontwikkelende kruiskerk, die ondanks zijne groote afmetingen, toch het karakter van een dorpskerk heeft behouden, bestaat uit een toren met aansluitend middenschip, zijbeuken, dwarsschip en koor. De toren, welke omstreeks 1915 door den architect Jac. van Gils is gerestaureerd, is tegen het middenschip gebouwd en wordt van onderen geflankeerd door lage uitbouwen, die van boven het beloop van het groote kerkdak volgen. Het onderste gedeelte van den toren wordt aan drie zijden door zeer zware steunbeeren geschraagd, terwijl het mooie bovenstuk, waarin de spitsbogen met de galmgaten zijn aangebracht op bijzonder geslaagde wijze wordt bekroond, door een slanke en kloeke kromgetrokken spits, waarop een gesmeed ijzeren finale met het gebruikelijke haantje als windvaan, is aangebracht.

Op logische wijze sluit het hooge kerkdak tegen den toren aan; vooral door de beide uitbouwtjes, bezijden den toren, wordt een goede samenhang met het schip verkregen, waardoor een harmonisch geheel is bereikt.

Het koor dat lager is dan het middenschip en tegen een sluitgevel aanloopt, die boven de kooropening is gelegen, is in tegenstelling met de meeste oude kerken, die veelal een halfachthoekige afsluiting hebben, doo^^eeri rechten eindgevel afgesloten.

De kerk, die na de restauratie van den toren eerst in de jaren 1923 en 1924 gerestaureerd is dóór den architect H. van der Kloot Meijburg, ligt georiënteerd, daar het koor naar het oosten is gekeerd. Het dwarsschip, het middenschip en de zijbeuken worden door een groot leiendak overhuifd, aan welks voet enkele sierlijke topgeveltjes met hooge spitsboogvormige vensters zijn aangebracht die boven het dak uitkomen, wat de verlichting van de kerkruimte ten goede komt. Een oplossing die hoogst schilderachtig van werking is.

Het gansche gebouw is in baksteen, afgewisseld door details van bergsteen, uitgevoerd en wordt op de gevelhoeken en tusschen de spitsboogvensters aan de zijgevels door zware conterforten geschraagd. Vooral de hooge vensters in de sluitgevels van het transept, waarin interes-

Sluiten