Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit eertijds zoo rustige, mooie polderland, veel van de typische, landelijke bekoorlijkheid, die men vroeger in deze omgeving overvloedig kon genieten, te loor ging.

Als laatste bezienswaardigheid, welke wij te Poortugaal nog gaan bekijken is een hofstede, die gelegen is aan den Molendijk, G. No. 67, en bewoond wordt door den eigenaar G. Vermaat. (Afb. 27).

Om deze boerderij te bereiken keeren wij over den Stotschedijk in de richting van het dorp terug. Bij den Oostdorpscheweg, welke wij zooeven afgekomen zijn, gaat hij over in den Molendijk, dien wij nu verder rustig afwandelen.

Even voor den kruisenden Groenen Kruisweg, zien wij aan de rechterzijde van den hier ter plaatse flauw dalenden dijk, de boerderij liggen, welke door haar groote hoogte flink boven de omgeving uitsteekt.

De afbeelding geeft de achterzijde der hoeve weer, omdat deze zeker de schilderachtigste zijde is van het geheel, dat uit een vrij lang gebouw bestaat, hetwelk onder één hooge kap gelegen is, met het woonhuis in het front.

Zij behoort tot het z.g. langgeveltype, dat van Frankischen oorsprong is en ook wel het Brabantsche huis genoemd wordt. Dit boerderijtype komt op de Zuid-Hollandsche eilanden enkele malen voor, ook in de Alblasserwaard, doch is voornamelijk te Brabant inheemsch.

De woning is zeer eenvoudig van IJselsteen gemetseld en heeft eene rustige raamverdeeling, welke in den aan de noordzijde gelegen topgevel een groote zolderdeur met bovenlicht heeft, een detail, dat hiervoor reeds besproken is, en dat diende voor het binnenbrengen van het koren, dat den zolder, boven het woongedeelte gelegen, als opslagplaats had. De kozijnen, die goed van proportie zijn, waren vroeger zeker als kruisvensters ingericht, zij hebben zware houten stijlen en dorpels en zijn met hare eenvoudige doch sprekende kleuren in goede harmonie met gevelvlak en dak.

Vooral merkwaardig is het stukje achtergevel, dat voor den grooten achteruitbouw ligt, waaraan de opkamer uitkomt en waar enkele aardige zolderraampjes onder een mooie, plaatselijke dakverhooging te zien zijn. De lagere uitbouw dient gedeeltelijk als boen- en werkplaats, ook voor stalling.

Het krachtige, overstekende, met den zijkant naar den weg toegekeerde zadeldak, dat aan de smalle gevels iets is afgeknot, is met mooi grijs-bruin bemost riet afgedekt en

Sluiten