Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de sterke toeneming der bevolking en daardoor van de ongeregelde bebouwing, zal nog meer verloren gaan.

Het is daarom noodzakelijk om verdere vernietiging te keeren, dat zoowel voor het een als het andere, door de Regeering ten spoedigste beperkende en regelende bepalingen gesteld worden.

Nog niet lang geleden moest Rotterdam door aankoop meester worden van een smalle strook grond, groot 5,6 H.A , die gelegen was langs den Smeetlandschedijk en den Groenen Laagjesdijk onder de gemeente IJselmonde. Door noodzaak gedwongen had het gemeentebestuur van IJselmonde vergunning moeten geven, daar men dit met de bouwverordening in de hand niet tegen kon gaan, om aan een direct aan Rotterdamsch gebied aansluitenden dijk een lintbebouwing op groote schaal van 200 huizen, uit te voeren. Met bescheiden financieelen steun van IJselmonde, doch met opoffering van een bedrag van ƒ40.000,— uit de gemeentekas van Rotterdam, is dit plan, dat voor de directe omgeving van de groote stad uiterst funest was, door ondershandschen aankoop van deze strook grond voorkomen kunnen worden.

In verband met het, overeenkomstig art. 45 van de gewijzigde Woningwet opgemaakte streekplan voor het eiland IJselmonde, door de in Februari 1929 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingestelde Provinciale Adviescommissie inzake uitbreidingsplannen, onder voorzitterschap van hun lid H. van Boeijen, dat op reëele wijze de diverse uitbreidingsplannen der gemeenten op het eiland, tot een geheel bond, is gelukkig reeds, onder invloed van een ingekomen schrijven van Ged. Staten, door de gemeente Rhoon besloten, de bouwverordening aldaar zóó te wijzigen, dat daardoor eene ongewenschte bebouwing langs dijken en wegen kan geweerd worden, waarbij o.m. de onderlinge afstand tusschen de bebouwingen is bepaald op 30 M. Moge dit goede voorbeeld bij verschillende gemeentebesturen navolging vinden in het belang van den voorspoed van dit eiland.

IJselmonde is een heerlijk groot stuk natuur, dat, beschermd door prachtige zware rivierdijken, omspoeld wordt door de onvergelijkelijk schoone rivieren: de Nieuwe Maas, de Oude Maas en de Noord, waar de groote raderbooten, de groote sleepen Rijnaken, de puffende motorschepen en de stoere, zeilende tjalken met goudbruine zeilen, de poëzie

Sluiten