Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in vele gevallen de kunstmatig door bewusten menschelijken ingreep verkregen rassen de landrassen volkomen verdrongen hebben. Dit geldt voor aardappels, suikerriet, suikerbieten, vrijwel alle graan- en vruchtensoorten, enz. Het door bewuste kruising voortbrengen van nieuwe rassen is bij vrijwel alle gewassen van economisch belang in vollen gang en heeft bij sommige zelfs een snelle wisseling in de geplante rassen tengevolge. De suikerrietcultuur op Java kreeg bijv. in 1893 haar eerste kunstmatig voortgebrachte rietkloon, in 1894 de tweede; reeds in 1910 hadden deze twee vrijwel alle andere geheel verdrongen. Doch in de toen volgende jaren verscheen een tweetal nieuwe kloonen ten tooneele, die in 1925 70 % van den totalen aanplant besloegen, om evenwel vanaf 1927 weer verdrongen te worden door 2878 POJ, dat reeds in 1930 93 % van den aanplant innam. Andere gewassen bieden denzelfden aanblik; wie de beschrijvende rassenlijsten van het Instituut voor Plantenveredeling te Wageningen of de lijsten der Duitsche keuringscommissies nagaat, ziet daarin steeds nieuwe namen naar voren komen en andere verdwijnen.

Ook omstandigheden, buiten den landbouw gelegen, zooals bijv. de val van de stikstofprijzen door den vooruitgang der bereidingstechniek der luchtstikstof, hebben invloed op het rassenassortiment, omdat daardoor vraag ontstaat naar rassen, die meer stikstofmest kunnen verdragen en dan een hoogere opbrengst geven. Zoo mag men dus aannemen, dat door vele oorzaken gedurende de eerstvolgende decennia de voortbrenging van nieuwe rassen een belangrijke rol zal blijven spelen.

Zeer lang heeft de landbouwer van zijn eigen oogst van tarwe, rogge, maïs, aardappelen enz. een deel afgezonderd, door ervaring geleerd zelfs meestal het beste deel, om dat als zaai-of pootgoed voor den volgenden oogst te gebruiken. In de meeste landen, waar de landbouw op lagen trap van ontwikkeling staat, is dat nog steeds zoo; pas langzamerhand begint dit te veranderen, vooral in streken waar de landbouw intensief bedreven wordt. Daar treedt een specialisatie op en krijgt men bedrijven, die Zich er op toeleggen om zaad te leveren, dat aan hoogere eischen voldoet dan datgene wat de landbouwer in eigen bedrijf als regel

Sluiten