Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken uitsluitend particuliere kweekers. Voor tuinbouwgewassen treedt het particulier initiatief meer op den voorgrond; voor fancy-gewassen (bloemen, heesters) zijn de particuliere kweekers geheel meesters van het terrein.*) Daartusschen liggen nog weer vormen waarbij niet particuliere kweekers, maar instituten van belanghebbenden, die zich daartoe in organisaties vereenigd hebben zich met veredelingsarbeid bezig houden. In onze koloniën laten zoo de plantagecultures dergelijken arbeid centraal verrichten; regeeringshulp is daarbij niet noodig.

In Duitschland, zegt Norbert von Gescher 2), heeft men opgemerkt, dat staatsinstituten het meest floreeren in streken met klein grondbezit, waar de boer slechts nieuwigheden accepteert, die hem als het ware met staatsgarantie en voor zeer lagen prijs geleverd worden.

Zoodra de kruisingsproblemen zeer ingewikkeld worden, kostbare installaties met een staf van specialisten eischen en het resultaat twijfelachtig wordt en veraf ligt in den tijd, ruimt de particuliere kweeker meestal het veld. Wanneer wij zien dat om een zoete lupine te verkrijgen die ook op zandigen grond het houden van vee mogelijk zou maken, 1.500.000 zaailingen onderzocht moeten worden, om een enkel exemplaar te vinden dat de gewenschte eigenschap bezit, dan is het duidelijk dat dit slechts het werk van staats- of vereenigingsinstituten kan zijn; geen particulier kan tijd en geld aan een zoo hachelijk bedrijf wagen. De staatsinstituten, of instellingen, welke daarmee op één lijn staan, hebben geen bescherming noodig voor hunne nieuwe rassen, ten minste niet in het binnenland; zij arbeiden slechts voor de snelst mogelijke en meest algemeene verspreiding. Ten aanzien van het buitenland ligt de situatie anders; wij komen daarop nader terug.

De belangstelling voor het vraagstuk van de belooning van

!) Als uitzondering mag vermeld worden, dat het Geneva Experiment Station (in den staat New York der U.S.A.) zich o.a. bezig houdt met het kweeken van Zinnia's, zooals Sirks meedeelt (Plantenveredeling en Genetica, 1927).

2) Revue Intern. d'Agriculture, Bulletin Mensuel de renseignements techniques, 1932, p. 219.

Sluiten