Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bona fide kweeker ten goede komt. De Vereeniging van Nederlandsche Zaaizaadhandelaren heeft in overleg met dit Proefstation algemeene handelsvoorwaarden ontworpen voor den koop en verkoop van zaaizaden en arbitragevoorschriften voor geschillen bij deze zaken ontstaan. Ook andere vereenigingen werken met dit Instituut voortdurend samen. Sinds 1926 zijn de vereenigingen van zaadhandelaren in een centrale organisatie verbonden.

De werking van het Instituut voor Zaadcontrole berust onder meer op de wet van 31 Dec. 1920 (S. No. 957) tot bestrijding van bedrog in den handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder. Art. 4 van het K.B. van 8 April 1921 (één der uitvoeringsbesluiten van bovengenoemde wet) bevat de verplichting van den verkooper van zaaizaden om ingeval het zaad niet rasecht (of voldoende gezond) is, daarvan den kooper mededeeling te doen en hem tevens de gebruikswaarde in één getal te waarborgen.

Een andere vorm van bescherming vindt plaats door den arbeid van het Instituut voor Plantenveredeling, waarvan de kweeker eveneens profiteert, ofschoon het belang van den landbouw in zijn geheel bij dezen arbeid richtsnoer is. Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 21 Oct. 1924, Directie van den Landbouw, No. 2151 en sindsdien eenige malen gewijzigd, is een Reglement vastgesteld, betreffende de erkenning van plantenrassen door het Instituut voor Plantenveredeling, verbonden aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen. Dit Reglement luidt aldus:

Art. 1. Elk jaar, in de maanden Januari of Februari, wordt door den directeur van het Instituut voor veredeling van landbouwgewassen te Wageningen een beschrijvende lijst gepubliceerd van plantenrassen, die voor de landbouwpraktijk in Nederland van waarde worden geacht. Deze lijst bevat zoowel rassen van Nederlandsche herkomst als die van buitenlandschen oorsprong. Deze lijst vermeldt tevens de namen en adressen der kweekers en daarmede, op verzoek van den kweeker of diens rechtverkrijgenden door het Instituut gelijkgestelde voortkweekers en importeurs.

Sluiten