Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kweeker als rechthebbende op een bepaald ras ligt. De opgenomen rassen worden gerubriceerd in aanbevelenswaardige, beproevenswaardige en nieuwe. Naarmate met elk ras ervaring opgedaan wordt, kan het van nieuw tot beproevenswaardig, van beproevenswaardig tot aanbevelenswaardig bevorderd worden of het kan ook uit de lijst verdwijnen, omdat het geen kwaliteiten bezit, die den verbouw wenschelijk maken of omdat men bemerkt, dat het reeds onder anderen naam verbouwd wordt.

Deze erkenning zou evenwel op zichzelf den kweeker niet zoo heel veel baten, wanneer daarnaast niet bestond de Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst (meestal kortweg aangeduid als de N.A.K.). Dit is een vereeniging, waarvan een twintigtal landbouworganisaties lid zijn, die zich ten doel stelt de bevordering van de voortbrenging van betrouwbaar zaaizaad, pootgoed etc. benevens de verbetering van dit materiaal. Eenige der voornaamste bepalingen inzake de erkenning van origineel zaad door den N.A.K. volgen hier:

Art. 2. Onder origineel zaad wordt verstaan het door den kweeker of diens rechthebbende in den handel gebracht zaad van door hem gekweekte of voortgekweekte rassen, die verbouwd zijn op eigen bedrijf of op door het bestuur, op voorstel van de commissie, erkende vermeerderingsbedrijven. Onder rechthebbende wordt verstaan de rechtspersoon 1), aan wien al het materiaal en al de zich hierop baseerende rechten is overgedragen of overgegaan.

Art. 4. Het toezicht op de teelt van origineel zaad wordt alleen toegepast op rassen, welke in de laatste beschrijvende rassenlijst van het Instituut voor Plantenveredeling te Wageningen zijn opgenomen of volgens verklaring van den directeur van het Instituut voor Plantenveredeling in de eerstvolgende rassenlijst zullen worden opgenomen en op rassen, die door het bestuur op voorstel der commissie voor het toezicht worden aangenomen.

Uit art. 2 blijkt," dat origineel zaad slechts van den kweeker of diens rechthebbende afkomstig kan zijn, terwijl art. 4 het

i) Het woord „rechtspersoon" zal hier wel op een misverstand berusten; de bedoeling zal niet zijn dat de kweeker zijn materiaal en rechten niet aan een natuurlijk persoon zou kunnen overdragen. Men leze dus „de natuurlijke of rechtspersoon".

Sluiten