Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toezicht beperkt tot de in de rassenlijst opgenomen rassen, waarbij als kweeker slechts aangewezen wordt wie door het Instituut voor Plantenveredeling als zoodanig beschouwd wordt. Hiermee is de ring gesloten. Wie zich zaad verschaft heeft, al ware het van den kweeker zelf afkomstig, zal er toch niet buiten den kweeker om in kunnen slagen het certificaat van originaliteit van den N.A.K. te verwerven.

Met het doel de kwaliteit van den belangrijken export van pootaardappelen op een hoog peil te houden is het pootaardappelbesluit (K.B. van 3 Juni 1932, S. 233, tot toepassing van art. 8 der Landbouwuitvoerwet) tot stand gekomen. Ook hierin werken naast de algemeene tendenz van het besluit sommige bepalingen indirect tot bescherming van het kweekersbelang, bijv. de eisch, dat in elk der verpakkingseenheden alle aardappelen tot één ras moeten behooren en dat zij zich in goeden gezondheidstoestand moeten bevinden (art. 3). De keuring is opgedragen aan de N.A.K., die evenwel hier moet optreden als keurmeester, zoodra dat volgens de gestelde regelen gevraagd wordt. Een autoritaire bevoegdheid om slechts te keuren bij den kweeker van het ras en zijn rechthebbenden bestaat hier niet.

De kweeker is evenwel met deze maatregelen, die hem zijdelings bescherming verkenen, niet tevreden. Hij wenscht meer rechtstreeksche bescherming en verwacht die door de wetgeving. Laat ons thans zien in welk verband zijn rechten met de wet staan en wat er eventueel op wetgevend gebied voor hem gedaan kan worden.

Opmerkelijk is dat terwijl in den loop der 19e eeuw het zoo sterk in de maatschappij verankerde eigendomsrecht begon te verzwakken, wat zich in de 20ste eeuw voortzette blijkens de steeds gemakkelijker wijze waarop de gemeenschap over het goed van den individu beschikt, aan een andere zijde van het rechtsleven een geheel nieuwe tak van dat eigendomsrecht ontstond, die grif door het rechtsbewustzijn der massa's geaccepteerd werd en nog voortdurend doorgroeit. Zijn inderdaad voor het algemeene rechtsbewustzijn de woorden van De Bouffler, in 1790 in de Constituante uitgesproken: s'il existe pour un homme

Sluiten