Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

une véritable propriété, c'est sa pensée, zoo gemakkelijk aanvaardbaar? Men zou het haast afleiden uit het feit, dat zelfs Rusland zich genoodzaakt gezien heeft, na de algemeene expropriatie van 1917, in 1924 de octrooien weer in eere te herstellen. In de betreffende Russische wet worden, zegt O. Serafinowicz *), „die Rechte des Erfinders in denkbar höchstem Masze geschüzt. Auch die Beziehungen mit der bürgerlichen Welt suchte man wiederherzustellen; es wurden die ersten Versuche gemacht Erfindungen auch im Auslande unter Schutz zu stellen."

De z.g. industrieele eigendom, die het octrooirecht, het merkenrecht, het recht op teekeningen en modellen en het recht op den handelsnaam omvat, is in vrijwel alle landen ter wereld erkend. De realisatie van den artistieken en litterairen eigendom is hierop gevolgd. Beide zijn deelen van wat men den intellectueelen eigendom pleegt te noemen; aan de uitbreiding van de bescherming van den intellectueelen eigendom wordt gestaag gewerkt. Zoo kent men in Frankrijk een wet (van 20 Mei 1920), die de kunstenaars of hun nabestaanden een zekere provisie verzekert van den prijs, waarvoor hun werken achtereenvolgens in het openbaar verkocht worden; dit heet een „droit de suite" of „droit d'auteur d'artistes". De Fransche professor Barthélémy stelde een wetsontwerp samen, dat den wetenschappelijken eigendom bedoelde te beschermen, d.w.z. de erkenning van een uitvindersrecht op wetenschappelijke vindingen (droit d'auteur aux inventeurs de principe). De Italiaansche senator Ruffini, hoogleeraar te Turijn, lid van het Committee on intellectual Co-operation van den Volkenbond, wierp in 1921 ditzelfde denkbeeld op. Het principe werd door hem belichaamd in een ontwerp-verdrag, dat in 1923 de instemming van Volkenbondsraad en -vergadering kreeg, waarna het aan de regeeringen der naties voorgelegd werd (Report on Scientific Property; publicaties A. 38, 1923, XII en A. 29, 1924, XII van den Volkenbond). Hij wenscht de zuiver wetenschappelijke vinding, afgezien van haar practische toepassing beschermd

1) O. Serafinowicz, Das Patentrecht der U. S. S. R. nach dem geitenden P. G. und unter Berücksichtigung des neuen Entwurfes. Bonner Diss. 1930.

Sluiten