Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan zoo compleet mogelijk zijn, maar de deskundige is niet in staat hetzelfde resultaat te bereiken als de kweeker, die evenwel van zijn kant eveneens hetzelfde resultaat practisch ook niet ten tweeden male bereiken kan. Ten slotte is de „duidelijke en volledige beschrijving van art. 20 voor objectieve controle onvatbaar.

Resius drukt zich over dit element der uitvinding op de volgende wijze uit (p. 44):

De uitvinding is niet een toevallige, zij is een bewuste samenwerking van elementen. Zij berust op de wetenschap, dat onder bepaalde omstandigheden e£n bepaald gevolg intreedt, zooals het Reichsgericht het in één zijner beslissingen heeft uitgedrukt: „Die Erfindung ist eine Regel ftir technisches Handeln/' Doch, meer dan het constateeren van den samenhang tusschen oorzaak en gevolg wordt niet gevraagd, omdat de kennis van dezen samenhang voldoende is voor willekeurige herhaling.

Van Brakel zegt (Themis, 1920, p. 263): waar de mogelijkheid voor willekeurige herhaling ontbreekt, is octrooiverleening uitgesloten.

Hiermee is ook juist het meest typeerend element in het verschil tusschen het kweekersprodukt en de industrieele uitvinding aangeduid: de kweeker heeft in het algemeen gesproken niet het minste verlangen om een ander te beletten de handeling der kruising te verrichten, waaraan hij zelf zijn produkt te danken heeft, noch ook bestaat er eenig streven bij anderen om bijv. een licentie te verkrijgen om zijn methode te mogen toepassen. Zijn belang ligt in het produkt zelf, dat als belangrijkste eigenschap heeft zich zelf te kunnen vermenigvuldigen. Dit is de tegenstelling met den houder van het industrieele octrooi, die praktisch geen belangstelling heeft voor het enkele exemplaar van het produkt dat in strijd met zijn octrooi tot stand gekomen is, en dat eenmaal in het verkeer gebracht voor den octrooihouder van geen beteekenis meer is; de houder van het industrieele octrooi wenscht slechts tegen te gaan het geregeld op nieuw tot stand komen van dat produkt.

Hieruit volgt dat het voordeel, dat de octrooiwet aan de samen-

Sluiten