Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

patentbureau voor tuinbouwnieuwigheden vrijwel onbereikbaar".

Wij vestigen de aandacht op de moeilijkheden, die de schrijver voorziet bij de samenstelling van een zaakkundig bureau. Inderdaad gelooven wij met hem, dat voor de opleiding van werkelijke experts eenige jaren noodig zijn. Maar wanneer iemand dan ook laat ons zeggen alle kennis van anjelieren heeft verzameld, zal hij over een zoo groote en tegelijk unieke vakbekwaamheid beschikken, dat deze van grootere waarde zal zijn dan met een ambtenaarssalaris betaald kan worden. Geen twijfel dus, dat een dergelijk bureau een doorgangshuis zou worden: een zoo speciale vakkennis zou voor een particulieren kweeker altijd meer waard zijn dan voor een regeeringsbureau.

Daar zoowel tuinbouw als ooftbouw in deze commissie vertegenwoordigd waren, rest ons thans de landbouw. De opmerkingen, die wij over de landbouwgewassen maken, zijn meestal op de tuinbouw- en fancygewassen ook toepasselijk. Bij de landbouwgewassen bestaat eveneens een zeer groote verscheidenheid van rassen, zoo groot, dat ofschoon vele kweekers en plantkundigen er hun geheele leven mee doorbrengen, toch weinigen ze alle kennen. In ons land en in enkele nabuurlanden zal waarschijnlijk de thans door verschillende instituten aangevatte systematische studie tot resultaat hebben dat binnen een afzienbaar aantal jaren het zeer groote aantal rassen in vele gewassen tot een redelijk aantal teruggebracht wordt, omdat het zal blijken, dat vele rassen, die thans onder verschillende namen voorkomen, in werkelijkheid één ras zijn; ook zal het streven naar rationalisatie in den landbouw, dat niet te miskennen valt, het aantal in gebruik zijnde rassen doen verminderen. Deze studie der rassen wordt voor verschillende gewassen zoowel in ons land als in Duitschland, Frankrijk, Engeland, Italië, Rusland, de Vereenigde Staten met kracht bedreven. De „Reading Collection" van tarwerassen bijv. te Reading in Engeland telde reeds in 1921 meer dan 2000 nummers, van alle deelen der wereld bijeengebracht.

Men zal dus in afzienbaren tijd in verschillende landen van

Sluiten