Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

device is within the scope of the patent, and not, what is the scope of the patent."

Daar er nog geen jurisprudentie over de plantenoctrooien bestaat, valt over de beteekenis dezer omschrijvingen ook nog weinig te zeggen, maar de mogelijkheid bestaat dat de houder van een octrooi op een klimroos, waarvan hij als kenmerk opgegeven heeft dat zij een roode kleur heeft en den geheelen zomer bloeit, daarmee niet alleen de octrooieering van soortgelijke rozen zal trachten te beletten, maar ook den handel in dergelijke gewassen. Wie zich eenige octrooien verschaft met dergelijke vage claims op denzelfden plantenvorm (wat niet moeilijk is, daar octrooien gekocht kunnen worden) en een voldoend procesiustsg man is, die zich van een paar goede octrooi-advocaten voorziet, zal het veredelingswerk in een bepaalde soort voor een reeks van jaren kunnen stop zetten, daar hij met zijn wijd gestelde octrooien vrijwel alles zal kunnen claimen als octrooischendingen (infringements) wat ter markt komt.

Behalve de thans besproken wet bezit de U.S.A. ook registers, waarin een aantal graanrassen ingeschreven worden, welke registers ook uitgestrekt zullen worden tot mais en katoen. Doel is hier in geenen deele bescherming van den kweeker, maar bekendmaking aan den landbouw van gewichtige rassen; de inschrijving brengt den kweeker geen voordeel, maar stelt slechts vast door wien het ras aangeboden is, hetgeen meestal wel de kweeker zal zijn. Dit ligt te meer voor de hand, daar de veredeling van de graansoorten in de Vereenigde Staten vrijwel geheel in handen van de proefstations is, welker ambtenaren toch uit hunne veredelingsprodukten geen materieel voordeel Kunnen ontvangen. Ook rassen uit Canada worden in deze tegisteis ingeschreven; ieder jaar worden de lijsten van tarwe-, haver- en gerstrassen openbaar gemaakt.

Intusschen gaan in Duitschland reeds stemmen op, die in de Amerikaansche beschermingswetgeving een gevaar zien voor de Duitsche kweekers en handelaars. F. Herzfeld-Wüsthoff wijst ei op (Der Züchter, 1930, p. 339) dat het zeer goed mogelijk is dat een Duitsch handelaar een plant in de Vereenigde Staten invoert, die daar reeds beschermd is, en wel zonder dat zelf te

Sluiten