Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het origineeie zaai- of pootgoed niet iets anders overeengekomen is. Is de toestemming verleend of geldt zij als verleend, dan hebben de volgende bezitters geen toestemming meer noodig. Ook is geen toestemming noodig voor het onmiddellijk verkeer tusschen producent en consument van zaai- en pootgoed, wanneer voor de verzending geen openbaar transportmiddel gebruikt wordt.

Wanneer de kweeker van een ingeschreven ras weigert zaai- of pootgoed van dat ras met toestemming voor den verkoop tegen een behoorlijke vergoeding af te staan, is beroep op den rechter mogelijk, die in dat geval den prijs en de verdere voorwaarden kan vaststellen.

De duur der bescherming bedraagt voor rassen van tarwe, rogge, gerst, haver en aardappels 20 jaar; voor rassen van andere planten zal de regeering den duur dezer periode vaststellen. Door betaling van een zekere vergoeding kan de kweeker zich nog eens een beschermingstermijn van 10 jaar verzekeren.

De regeering kan, wanneer zij dat in het belang van den landbouw noodig dcht, overdracht van de rechten van den kweeker op zijn ingeschreven ras op zichzelf doen plaats hebben tegen behoorlijke vergoeding, desnoods door den rechter vast te stellen.

Kweekers in het buitenland kunnen deze bescherming deelachtig worden, wanneer in den staat, waartoe zij behooren, in Duitschland voortgebrachte rassen op overeenkomstige wijze beschermd worden. Is aan deze voorwaarde voldaan, en heeft de buitenlandsche kweeker geen domicilie in Duitschland, dan moet hij bij de aanmelding een vertegenwoordiger in Duitschland aanwijzen, die zijn rechten uitoefent.

Rassen, die bij de inwerkingtreding der wet reeds in den handel zijn, kunnen nog ingeschreven worden, mits zij zich voldoende van oudere rassen onderscheiden. Voor aardappels wordt te dien aanzien een speciale regeling getroffen.

Wat betreft de keuring van zaai- en pootgoed maakt de wet gebruik van reeds bestaande organisaties; het oprichten van nieuwe keuringsdiensten is slechts geoorloofd bij dringende noodzaak en heeft de goedkeuring noodig van de regeering. De samenstelling der bestaande organisaties wordt in de wet geregeld.

Sluiten