Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer te bewijzen viel, dat de stekken, die zij leverden, afkomstig waren van materiaal, dat zij zelf van Versteegh hadden ontvangen.

Eenige jaren later bracht Versteegh een nieuwe serie rietkloonen in den handel, die hij den naam SA kloonen gaf. Hij vroeg hiervoor aan elke onderneming, waaraan hij stekken van deze kloonen leverde een bedrag van ƒ 125 per kloon ineens en bovendien een royalty van ƒ5,— per geoogste bouw (= 0,7 ha) gedurende 20 jaren.

In denzelfden tijd evenwel verscheen in de Javasuikerindustrie een nieuwe figuur. Reeds van meerdere zijden was er de aandacht op gevestigd, dat de particuliere kweeker slechts een schamele of in 't geheel geen belooning ontving voor de diensten, welke hij aan de industrie bewees. De beheerder eener onderneming in Tegal stelde in 1919 voor dat de leden van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten (waarbij toen praktisch alle fabrieken van Java waren aangesloten) zich zouden verbinden om aan de fabriek, welke een nieuwe rietkloon had gekweekt, een bedrag van ƒ 500 ineens te betalen, zoodra deze rietkloon toonde practische waarde te bezitten, wat zou blijken uit een aanplant van een zekeren omvang. Van den particulieren kweeker werd niet gerept en het voorstel bracht hef tot geenerlei openbare discussie.

Anders was het met een voorstel, dat door de Koloniale Bank, een instelling waarvan de leiders herhaaldelijk blijk gaven van een ruimer sociaal inzicht, naar voren werd gebracht. Uit dit voorstel kwam ten slotte de royalty-regeling voort, die men in Bijlage 18 afgedrukt vindt. De belanghebbende suikerondernemingen zagen in, dat ten slotte de verbreiding eener nieuwe kloon tegengehouden werd door een te hoogen prijs in den aanvang; de kweeker van zijn kant was genoodzaakt een hoogen prijs te vragen voor zijn rietstekken, daar de navraag bij hem ophoudt, zoodra de nieuwe kloon in meerdere handen is.

Tot de uitvoering dezer royalty-regeling werd in 1924 de „Vereeniging voor het verleenen van premies voor het kweeken van suikerrietvarieteiten" gesticht, waartoe reeds in 1925 negen tiende der suikerondernemingen toetraden.

Belangrijke punten in de regeling zijn dat registratie van de nieuwe kloon, die men voor de royalty in aanmerking wenscht te

Sluiten