Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

storm tegen wat men het Hollandsche kina-monopolie noemt, dat men aansprakelijk stelt voor vele malariadooden in tal van landen, ofschoon men voor ƒ1,25 per jaar iemand alle kinine kan verschaffen, die hij noodig heeft en niemand ter wereld in staat is dit produkt voor lageren prijs te leveren. Is het daarom geen wijze politiek van de regeering om aan de verschillende landen, die daarom verzoeken, kina-materiaal ter beschikking te stellen, wel wetende dat daarmee nog niet de verdere omstandigheden geschapen zijn, die noodig zijn om een concurrent te scheppen? Voor de kina bestaat dus slechts een natuurlijk monopolie; welk gehuil zou er in de wereld opgaan, wanneer in onze koloniën andere monopolies kunstmatig geschapen werden?

Wij moeten nog in beschouwing nemen de mogelijkheid en de wenschelijkheid van een monopolie voor een nieuw ras in Ned. Indië zelf voor den tak van landbouw, die haar tot stand bracht. Bij de tegenwoordige organisatie der met Europeesch gedreven cultures staan er meestal nog slechts weinig belanghebbenden meer buiten de voor verschillende doeleinden opgerichte centrales. De Europeesche ondernemingen zullen dus praktisch alle deelen in de voordeelen, voortvloeiende uit het gebruik van een nieuw ras, tot stand gekomen door de wetenschappelijke inrichtingen der cultuur zelf.

In verschillende takken van landbouw evenwel bestaat naast de Europeesch gedreven ondernemingen ook een door inheemschen uitgeoefende cultuur, zoo bijv. bij suiker, rubber, thee. Soms, zooals bij de suiker en rubber maakt deze een concurreerend, maar inferieur produkt; bij de thee levert zij haar ruw produkt aan de Europeesche ondernemingen. Zal het nu mogelijk zijn aan die inheemsche cultures eventueele nieuwe rassen te onthouden? Eenige tientallen jaren geleden kon men den handel m ïnlandsch eetriet beperken tot de landsoorten en verbieden dat andere soorten door den inlander werden verkocht en aangeplant; bepaalde soorten werden voor de Europeesche ondernemingen gereserveerd; dit was een politie-maatregel om den veelvuldig voorkomenden rietdiefstal beter te kunnen bestrijden. Wij meenen dat deze maatregelen thans tot het verleden behooren,

Sluiten