Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage 16.

Staatsblad van Ned.-Indië 1924, No. 531. Verbod tot den uitvoer van tabakszaad.

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH INDIE 1924, No. 531.

Uitvoer. Tabak. Verbod tot den uitvoer van tabakszaad uit Nederlandsch-Indië.

Art. 1. De uitvoer van tabakszaad uit Ned.-Indië is verboden, behoudens het bepaalde in art. 3 dezer ordonnantie.

Art. 2. De uitvoer is voltooid, wanneer het tabakszaad met bestemming voor een plaats buiten Ned.-Indië, den vasten wal heeft verlaten.

Art. 3. De directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel is bevoegd om van het in art. 1 omschreven verbod ontheffing te verleenen.

Art. 4. Overtreding van het in art. 1 omschreven verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Het strafbaar feit, bedoeld in art. 1, wordt als overtreding beschouwd.

Het vaartuig met den daartoebehoorenden inventaris en het voorwerp of de voorwerpen, waarmede de overtreding gepleegd is, kunnen worden in beslag genomen en bij veroordeelend vonnis, voor zoover ze den veroordeelde in eigendom toebehooren, worden verbeurd verklaard.

Art. 5. Deze ordonnantie treedt in werking met ingang van 1 Dec. 1924.

Sluiten