Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den voet van het bepaalde in de vorige alinea royalty verschuldigd is. Over de volgende jaren bedraagt de royalty ƒ 1.— per bouw. Het van alle ondernemingen te zamen voor eenzelfde rietsoort te heffen bedrag zal ten hoogste ƒ250.000.— bedragen, met dien verstande, dat na verloop van 20 oogstjaren sedert de eerste uitgifte der soort geen verdere heffing meer van die rietsoort zal geschieden.

Indien in het laatste jaar van heffing het bedrag van ƒ250.000.— aan heffingen wordt overschreden, worden de over dit jaar opgelegde heffingen pondspondsgewijze verminderd.

4. Het Bestuur stelt jaarlijks de heffingen vast op voorstel van het Proefstation.

Het Proefstation zal zijne voorstellen zoo spoedig mogelijk na afloop van elk oogstjaar indienen bij het Bestuur, dat voor de inning zorg draagt.

5. Van door het Proefstation uitgegeven zaadrietsoorten zal geen royalty geheven worden.

6. Leden, die uit de Vereeniging treden, blijven na hunne uittreding verplicht tot betaling der heffingen voor die rietsoorten, waarover met de heffingen tijdens hun lidmaatschap werd aangevangen.

Van de aanwending der Heffingen.

Art. 4. 1. De heffingen, bedoeld in alinea 3 van het voorgaande artikel, worden jaarlijks als premie uitbetaald aan den betreffenden kweeker, als bedoeld in alinea 7 van artikel 1, met dien verstande, dat nooit meer zal worden uitgekeerd dan aan verschuldigde royalties is geïnd en dat hem in totaal niet meer zal worden uitgekeerd dan ƒ 200.000.— voor één rietsoort, dan wel, indien in de eerste 15 oogstjaren na de uitgifte der soort dit bedrag aan heffingen niet bereikt mocht zijn, het totaal der heffingen in de 12 oogstjaren, waarover gedurende dien tijd heffingen kunnen plaats grijpen.

2. De overige heffingen komen ten bate van het Bouriciusfonds.

3. De uitbetaling der premies geschiedt ten kantore van de Vereeniging te Soerajabaja door het Bestuur, hetwelk, alvorens tot uitbetaling over te gaan, van den kweeker kan eischen zich ten genoegen van het Bestuur te legitimeeren.

4. Het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, zoomede zijne individueele medewerkers, komen niet voor het toekennen van premies in aanmerking.

Slotartikel.

Art. 5. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Sluiten