Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage 19.

Model verbintenis voor de distributie van plantmateriaal van nieuwe rietkloonen.

VERBINTENIS.

Art. 1. Ondergeteekende, handelende namens erkent in

van te te hebben ontvangen een hoeveelheid plantriet groot

.... quintalen van de suikerrietsoort 2961 P.O.J. beschreven in bijlage dezes, welke bijlage een integreerend deel dezer verbintenis uitmaakt.

Art. 2. Ondergeteekende aanvaardt deze beschrijving als juist, volledig en uitsluitend de genoemde rietsoort betreffend.

Art. 3. Hij verbindt zich, van deze rietsoort aan personen, instellingen

of openbare lichamen, die geen lid zijn van de Vereeniging

zonder uitdrukkelijke toestemming dezer Vereeniging geen plantmateriaal of maalriet in welken vorm ook te verstrekken of te doen verstrekken, onverschillig op welke wijze dat plant- of maalriet te zijner beschikking mocht zijn gekomen en onverschillig, of het verkregen is uit/of door middel van de in art. 1 dezer verbintenis genoemde hoeveelheid dan wel uit riet dat eerder of later, op andere wijze of van een ander persoon of andere instelling door hem op eenigerlei wijze werd verkregen.

Art. 4. Hij verbindt zich voorts om, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Vereeniging geen plant- of maalriet als in art. 3 omschreven of op de in dat art. genoemde wijze verkregen, op eenigerlei wijze direct of indirect te zullen gebruiken of te doen gebruiken, of te bestemmen of te doen bestemmen voor buiten Java gelegen onder-' nemingen of instellingen, welke zijn eigendom zijn of waarmede hij in relatie staat, dan wel anderszins bemoeienis heeft.

Art. 5. Hij verbindt zich bij overtreding dezer verbintenis, zulks ter

uitsluitende beoordeeling van het Bestuur van de Vereeniging

op eerste aanzegging van dat Bestuur aan deze Vereeniging

te zullen voldoen een door dat Bestuur vast te stellen boete van ten hoogste ƒ 5000.— voor elke geconstateerde overtreding, zullende het voor de toepassing dezer verbintenis eveneens als overtreding worden beschouwd, indien door schuld of nalatigheid van ondergeteekende dan wel door opzet, schuld of nalatigheid van hen, die voor hem optreden, dan wel tot hem in eenige dienstbetrekking staan, plant- of maalriet als in art. 3 omschreven, in handen komt van personen, instellingen of openbare lichamen, die niet lid zijn van de Vereeniging

Art. 6. Ondergeteekende verklaart er mede accoord te gaan, dat het

Bestuur der Vereeniging onverminderd de bevoegdheid

van het opleggen der boete bedoeld in het vorige artikel, zich het recht voorbehoudt hem te allen tijde en, ter beoordeeling van dat Bestuur, zonder opgave van redenen, uit te sluiten van het verder ontvangen van plantmateriaal, blijvende ook daarna deze verbintenis onverkort van kracht.

Gezien en accoord,

Sluiten