Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te saboteeren. Edward Grey neemt in zijn voorstel van 29 Juli aan den Duitschen gezant Lichnowsky blijkbaar aan, dat Belgrado reeds door de Oostenrijkers bezet is. Typeerend is ook het telegram van Princes Daisy Pless op 31 Juli aan den Duitschen Keizer gericht: „Belgrad ist gefallen, Serbien gestraft, veranlassen Sie jetzt Österreich einzulenken. Nur E. M.

können " Maar zoo eenvoudig is de situatie dan al niet

meer. Wel heeft de Duitsche Begeering een zeer aannemelijk voorstel van den Bussischen minister van buitenlandsche zaken, om tot een conferentie te komen (29 Juli), aan Weenen doorgegeven met de dreigend klinkende opmerking: „Wir sind zwar bereit, unsere Bündnispflicht zu erfüllen, müssen es aber ablehnen, uns in Wien leichtfertig und ohne Beachtung unserer Batschlage in einen Weltbrand hineinziehen zu lassen", maar het is primo de vraag, in hoeverre de Duitsche gezant tegenover Berchtold dit dreigement tot zijn recht heeft laten komen, en het valt secundo zeer te betwijfelen, of zelfs een dergelijke vermaning veel indruk kon maken, nadat daags te voren de Duitsche gezant te Weenen als volgt geïnstrueerd was: „Es handelt sich lediglich darum, einen Modus zu finden, der die Verwirklichung des von Österreich-Ungarn erstrebten Zieles, der gross-serbischen Propaganda den Lebensnerv zu unterbinden, ermöglicht, ohne gleichzeitig einen Weltkrieg zu entfesseln, und wenn dieser schliesslich nicht zu vermeiden ist, die Bedingungen, unter denen er zu führen ist, für uns nach Tunlichkeit zu verbessern."

Duitschland voorziet dus de mogelijkheid van een wereldoorlog. Maar ook de Begeeringen elders rekenen er ernstig mede. De invloed der militaire raadgevers doet zich met het stijgen der spanning dringender gevoelen, vooral in Busland, dat, langzaam in zijn mobilisatie, ieder uur uitstel van zijn militaire maatregelen terecht ziet als winst voor den vijand, die zijnerzijds even zeer naar de gunstigste voorwaarden zoekt, waaronder hij den strijd kan beginnen. Want dat Busland, na Oostenrijks oorlogsverklaring aan Servië en na Oostenrijks onwil om tot een vreedzame oplossing te komen, voor Servië (en dat wil zeggen: voor Buslands prestige op het Balkanschiereiland) in de bres moet springen, staat

Sluiten