Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemden, won deze eenzijdige doctrine snel aanhang; zij werd verdiept en gepropageerd en zij kon zich suggestief eroepen op het voorbeeld van Napoléon. In 1911 hield overste Loyseau de Grandmaison, van den generalen staf, een tweetal lezingen, die grooten indruk maakten; hoe zeer het offensivisme er zijn stempel op drukte blijkt reeds uit de lectuur van enkele alinea's: „La moindre retenue dans 1'offensive en detruit toute 1'efficacité et en fait perdre tous les avantages. II faudra préiuger, se décider sur des renseignements incertains, nsquer et risquer beaucoup. Dans 1'offensive, 1'imprudence est la meilleure des süretés. La méthode offensive seule peut forcer la victoire, il faut s'y préparer et y préparer les autres en cultivant avec passion, avec exagération et jusque dans les détails infimes de 1'instruction, tout ce qui porte la marqué de 1'esprit offensif. Allons jusqu'a 1'excès et ce ne sera peut-

être pas assez " Zeker heeft men deze en dergelijke betoogen

na de mislukking van Augustus 1914 vaak te eenzijdig gecntiseerd; er zijn omstandigheden denkbaar, waarin alleen de toepassing van de Grandmaisons denkbeelden succes kan verzekeren; maar evenzeer is het waar, dat deze opvattingen, als richtsnoer geldend voor iedere strategische en tactische situatie, noodlottige en onafzienbare gevolgen moesten hebben 1.

De foutieve hypothese, die de basis vormde van het frransche krijgsplan voor het geval dat Duitschland de Belgische neutraliteit niet zou ontzien, bestond hierin, dat men den Duitschen opmarsch door België alleen of voornamelijk bezuiden de Maas meende te moeten aannemen, en wel op dezen grond, dat een verdere uitbreiding van het Duitsche aanvalsfront naar het Westen alleen zou kunnen geschieden ten koste der diepte. M.a.w.: het Duitsche centrum zou dan niet sterk genoeg zijn om zich te handhaven tegen een krachtig Fransch offensief en een doorbraak zou het gevolg zijn. Een dergelijke fout meende men van den vijand niet te mogen verwachten.

1 Over de toepassing dezer denkbeelden in St-Cyr cf. Roger Maurice, Les Théories militaires d'avant la Guerre (in den Mercure de brance van 1 Dec. 1917).

Sluiten