Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de Jeunes Turcs was dit failliet hunner theorieën zoo onverwacht, dat zij aanvankelijk weigerden eraan te gelooven; nog bleven sommigen hunner blind voor den omvang der Duitsche manoeuvre op den Westelijken vleugel, zochten zij de oorzaak der mislukking uitsluitend in tekortkomingen van de aanvoerders te velde en hun troepen, geloofden zij in de mogelijkheid van succes door een hernieuwden frontalen aanval van het 5de L.1. Maar daarvan kon voorloopig geen sprake zijn. De evidentie der feiten dwong weldra ook het G.Q.G. tot deze erkenning.

Niettegenstaande het bedroevende feit, dat het operatieplan waarop men alle verwachtingen gebouwd had was mislukt, kon de Fransche opperste legerleiding nog van geluk spreken, dat geen der armeeën definitief uit het veld was geslagen. Feitelijk was de toestand aldus: 1ste en 2de L. hebben zich op de Oostelijke vestinglinie kunnen terugtrekken; 3de en 4de L. retireeren langzaam en zonder dat hun moreel gevaarlijk geschokt is; alleen het 5de en het Engelsche L. moeten ijlings, na ernstig geleden te hebben, de vijandelijke omvatting ontvluchten. Dat zij hierin slaagden stempelde van den anderen kant ook de eerste poging des vijands om zijn groote plan uit te voeren tot een mislukking 2.

Gaan wij de situatie na der gealliëerde troepen in het W. op 25 Augustus, dan vinden wij op den uitersten linker vleugel eenige divisies Territorialen onder generaal d'Amade, die onvoldoende geëncadreerd zijn en bovendien over te weinig artillerie en mitrailleurs beschikken om den vijand ernstige moeilijkheden in den weg te leggen. Zij staan niet in verbinding met den Engelschen linker vleugel; daarom wordt het C.C. Sordet, dat korten tijd onder Lanrezacs bevelen had gestaan, losgemaakt van het 5de L. en in beweging gezet naar het W. ten einde de linker flank der Engelschen te dekken, samenwerking te zoeken met d'Amade (Q-G. in Arras) en de bewegingen van 's vijands rechter vleugel te verkennen en

1 Commandant Muller, officier d'ordonnance du Général Joffre pendant la bataille, Joffre et la Marne (Paris 1931) p. 63.

1 Cap. Koeltz kon in dit verband terecht spreken van Le premier Échec stratégique allemand (in de Revue Miltaire Générale van Sept. 1920); cf. h.1. p. 61.

Sluiten