Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII

DE GENESIS VAN DEN GROOTEN SLAG

„On se fait une idéé peu juste de la force d'ame nécessaire pour livrer, avec une pleine méditation de ses conséquences, une de ces grandes batailles d'oü dépend le sort d'une armée." Napoléon

Parijs maakt zich onder Gallieni's bezielende leiding gereed om den vijand tot het uiterste tegenstand te bieden. De gouverneur der stelling is in deze dagen onvermoeibaar. Niet als een bureau-generaal, maar als een die de realiteit van den oorlog kent ontplooit hij zijn activiteit, persoonlijk stimuleerend, persoonlijk controleerend. Hij verlaat de Invalides met hun atmosfeer van vredestijd en installeert zijn Q.G. in een school, zooals een aanvoerder te velde een nieuw kwartier betrekt. Niemand twijfelt er aan, of de vijand zal binnen enkele dagen het beleg om Parijs slaan. De gezant der Vereenigde Staten, Myron Herrick, vraagt op 3 September Gallieni's autorisatie om speciale, ook in het Duitsch gestelde affiches van vrijgeleide te doen plaatsen aan de door burgers der Vereenigde Staten bewoonde perceelen in de hoofdstad i.

Maar dienzelfden dag komen verkenningsberichten binnen die den toestand onder een geheel ander licht doen zien. Des morgens nog verwachtte Gallieni, dat den volgenden dag ten N. van Parijs slag zou worden geleverd; daartoe bevond zich het 6de L. in den sector tusschen den straatweg Senlis—Parijs en de Marne, daartoe was met alle kracht gewerkt aan veldversterkingen, waarmede Gallieni zich de negatieve lessen van Luik en Namen en de positieve van Mandschourijschen en Balkanoorlog te nutte maakte. In den 1 Gallieni, Mémoires p. 80 met reproductie p. 84-85.

Sluiten