Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leger zwenken om zijn linker vleugel, die reeds bij Chanteloup staat, op 6 of 7 September om zijn rechter vleugel, zoodat de frontverandering van N. naar O. dan voltrokken is, maar tevens de binnenvleugels van het Engelsche en het 6de L. op elkaar stooten en dus een het offensief belemmerende masseering van krachten bij den samenloop van Marne en Grand-Morin het gevolg is. Hoe, vraagt men zich af, kon Gallieni met een dergelijk concept genoegen nemen? De oplossing is eenvoudig deze, dat hij den linker vleugel der Engelschen wil vasthouden aan de Marne omdat zij in deze positie het vruchtbaarst kunnen samenwerken met Maunoury's offensief ten N. der rivier, waartoe de gouverneur van Parijs met alle energie Joffre's verlof wil afdwingen. De waarde van het concept wordt in dit licht duidelijk; Murray en Gallieni zien het 6de L. op een verschillend terrein optreden, maar de positie der Engelschen zal zoodanig worden, dat Gallieni's plan erdoor gediend wordt en een spoedig offensief mogelijk blijft.

Toen Joffre order gaf, om het 6de L. naar den Zuidelijken oever der Marne te verplaatsen stond hij onder Berthelots remmenden invloed1. Wij noemden reeds de gronden, waarop Berthelot voor een, met deze verplaatsing gepaard gaand, uitstel van offensief pleitte. Vooral zijn verwijzing naar den toestand van Franchets en Fochs troepen moet op den nog weifelenden opperbevelhebber indruk hebben gemaakt. Zeker, Gallieni was ondernemend genoeg, maar de reddende slag waarop de natie thans wachtte, kon zonder Frenchs medewerking niet gewonnen worden en deze zou niet willen marcheeren, wanneer hij zijn rechter vleugel niet gesteund wist door Franchet. Ingrijpende besluiten konden dus niet genomen worden zonder voorafgaand advies van Franchet en Foch. Ter informatie bij de laatste werd overste Paquette uitgezonden2, terwijl naar Franchet om 12.45 het volgende dringende telegram ging: „Circonstances sont telles qu'il pourrait être avantageux livrer bataille demain ou après-demain, avec toutes les forces de la 5e armée de concert avec 1'armée

1 Joffre, Mémoires I p. 382.

2 Ibid. p. 383.

Sluiten