Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 zinnen: Kt. 205 Si reiden echt in met Beyarde // Ende vochten so lange wile, (Vb. heeft hier een samengetrokken zinsverband met aanloop [59.8]) — Vb. 23.36 Dye edel vrou riep de poertier ende seide tot hem: (een uitbreiding van Yb.) — Met onderbreking door een relatieven bijzin vond ik één voorbeeld in Yb.: 24.24 want hi en kent niemant so edel of hoge geboren de hem sonder u mach spannen crone ende heeft daerom sijn hof doen verlangen XL dagen."

3 zinnen: Et. 999 Die vrouwe was edele ende goet, // Ende neech den grave op sinen voet, // Ende dankes hem omodelike (Yb. bevat in plaats van den laatsten samengetrokken zin een progressie ven relatieven zin: ende viel op haer knien voor R. haren here, die si sere dancte) — Vb. 24.26 Aymijn anhorende die tale van Roelant en antwoerde hem niet ende sweech stille ende woude niet op sien (Rt. 81 Haymijn horde wel de tale, // Maer hi versweechse altemale).

4 zinnen: Vb. 25.18 Si dwouch haer selven van den bloede ende ginc met een vroliken ansichte tot Aymyn ende custen vriendelic an sinen mont ende omhelsden seggende: — Met dezen zin correspondeert Rt. 147 vlgg., waar we echter in plaats van „seggende" vinden „ende seide", dus een verband van 5 zinnen: Die hovessce vrouwe entie goede // Dwouch haer selven van den bloede, // Ende liep daer Aymijn stont, // Ende custen an sine mont, // Ende heisden met bliden zinne // Ende seide: —

In de zinnen met samentrekking van 8. en Vf. is het samengetrokken verbum finitum steeds een hulpwerkwoord, zoodat de samengetrokken zinnen een infinitief bevatten; een enkele maal is bovendien de infinitief samengetrokken. Voorbeelden :

2 zinnen: Rt. 303 Wi willen u sekerlike // Dienen dach ende nacht, // Ende helpen u met onser cracht." Vb. 61.1 wi willen u dienen met al onser macht ende helpen u wes wi vermogen.

3 zinnen: Vb. 61.14 hi dede hem nieuwe scilden maken ende haer hernas versien ende schoon maken ende couvertueren over haer paert. (In den laatsten zin is ook de infinitief samengetrokken; Rt. heeft eveneens een samengetr. zinsverband, maar beginnend met een aanloop: 338 vlgg.).

4 z i n n e n: Rt. 897 Si willen alle met varen // In Gasscongen, sonder sparen, // Ende daer stichten roef ende brant, // Ende bernen sconincs Ywes lant // Ende hangene bi siere kelen saen, (Vb. heeft een bekorten zinsvorm). — Vb. 16.3 ic soudese opvoeden, ophouden ende liefhebben ende doen hem wes een vader sculdich is zyn kinder te doen (Ook 't object is samengetrokken; Rt. heeft veel beknopter: Ic soudse wel houden allegader).

Sluiten