Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

etiketje als merk ontoelaatbaar achten; wenscht de fabrikant hierop bovendien nog een reeks mededeelingen te doen, betreffende het product of het gebruik ervan, dan is dit zijn zaak. Hierdoor wordt echter geenszins het karakter van merk aan het onderscheidingsteeken ontnomen. Het geheel moet natuurlijk onderscheidend vermogen hebben om in de practijk als herkenningsteeken te kunnen dienst doen, maar overigens staat geen enkel wetsartikel aan het gebruik van een etiket als merk in den weg. De jurisprudentie ten onzent erkent het etiket dan ook doorgaans als merk x).

tel als Aan de Rechtbank te Utrecht werd eenigen tijd geleden ïrk' de vraag voorgelegd 2), of de schrijver van een boek als merkgerechtigde moest worden beschouwd ten aanzien van den titel door hem aan dat boek gegeven. Het antwoord luidde — terecht — ontkennend. Volgens de Rechtbank is de titel van een boek geen merk in den zin der wet, omdat het boek niet als de fabrieks- of handelswaar van den schrijver beschouwd kan worden en omdat de titel — aldus ook Drucker 3) — deel uitmaakt van het product en als zoodanig niet voor merkenbescherming in aanmerking kan komen.

Wel is een boek fabrieks- of handelswaar in den zin der Merkenwet voor den uitgever, zoodat deze wèl een eigen merk, een uitgeversmerk, op of in de door hem uitgegeven boeken kan aanbrengen om deze te onderscheiden van door anderen uitgegeven boeken. Zoo kan ook het woord „Wereldbibliotheek", dat Drucker een verzameltitel noemt, als merk beschouwd worden.

In Duitschland deed zich onlangs een soortgelijk geval voor 4): het betrof hier den filmtitel „Sonny Boy", welke als merk was aangenomen door een chocoladefabrikant voor door hem gefabriceerde producten. De auteur van de

x) Hof den Bosch, 26 October 1926, W. 11691; Rb. 's-Gravenhage, 2 Juni 1919, I. E. 1919, blz. 162; Rb. Amsterdam, 20 October 1916, N. J. 1917, blz. 76.

') Rb. Utrecht, 21 Mei 1930, W. 12134, N. J. 1931, blz. 645.

') Drucker, t.a.pl., blz. 54 vlg.; Pouillet, t.a.pl., blz. 750, noemt den titel van een boek wel is waar een soort fabrieksmerk, maar geeft den auteur tegen misbruik toch slechts een actie uit oneerlijke concurrentie en niet krachtens merkrecht.

*) O. & M., September 1931, blz. 243; vgl. ook Pr. Ind., 31 Mei 1930, blz. 115 (Berlijn, Patentamt, 10 December 1929).

Sluiten