Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het groote gevaar, dat het merk soortnaam wordt en als zoodanig zijn onderscheidende kracht verliest. De Hooge Raad ziet echter vooralsnog in het worden van soortnaam van een merk geen reden om teniet gaan van het uitsluitend recht op dat merk aan te nemen, terwijl tengevolge daarvan evenmin de kracht der inschrijving kan vervallen, omdat de wet dit nergens uitdrukkelijk bepaalt. In verschillende buitenlandsche wetgevingen gaat het recht op een merk bij verlies van het onderscheidend vermogen echter in vele gevallen onherroepelijk teloor (vgl. blz. 95).

[erken Een andere groep merken, waarop vooral in Amerika »°r in den laatsten tijd sterk de aandacht wordt gevestigd, vor-

ensten. men ^ Zg servicemarks (een naam, die wellicht het best met „merken voor diensten" vertaald kan worden), d.w.z. merken van ondernemingen, die niet zelf goederen vervaardigen of verhandelen, maar die ten aanzien van die goederen een bepaalde bewerking of bepaalde diensten — service — verrichten, b.v. wasscherijen, ververijen, verzekeringsondernemingen e.d. Evenals de firmamerken beoogen deze merken voor diensten naar een bepaalde firma te verwijzen.

In onze wet zijn de merken voor diensten niet beschermd, omdat art. 3 — indirect — verlangt, het bestaan van een fabrieks- of handelsonderneming, waar de waren vervaardigd of verhandeld worden (vgl. blz. 105), een voorwaarde waaraan de genoemde ondernemingen niet voldoen. In Amerika is een nieuwe merkenwet in bewerking (Vestal Trade Mark Bill) x), waarin „servicemarks" (evenals collectieve merken) uitdrukkelijk onder de bescherming der wet worden gebracht.

Voor bescherming van merken voor diensten, ook in onze wet, is wel wat te zeggen, mits als eisch gesteld blijft, dat zij aan of op goederen worden aangebracht. In het Amerikaansche wetsontwerp wil men zelfs „merken" van radiouitzendingen (dit zouden dan zuivere klankmerken zijn, vgl. blz. 18) verslaggeving, luchtvervoer e.d. onder de bescherming der merkenwet brengen. Maar dit gaat o.i. te ver. Zou voor dergelijke handelsaanduidingen (immers „merken" kan men deze moeilijk meer noemen) inderdaad

x) Buil. U. S. Tr. M. Ass., Februari 1932, blz. 35.

\.

Sluiten