Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen op de verpakking van het fruit, dat aan de gestelde voorwaarden beantwoordt x).

De standardisatie is op dit gebied als vrijwel het best doorgevoerd te beschouwen en beheerscht een groot gedeelte van de Amerikaansche appelmarkt. De onderlinge samenwerking der fruittelers wordt in de hand gewerkt door den grooten afstand tusschen productieplaats en afzetgebied — hetgeen vooral ook weer in het verre Westen het geval is — en doordat het dientengevolge voor den individueelen fruitteler onmogelijk is de belangen van den afzet in de Oostelijke Staten en Europa of andere verafgelegen landen zelf behoorlijk te behartigen 2). Sterke concentratie is op dit gebied uitgesloten, doordat de persoonlijke zorg van den fruitteler bij de productie gewoonlijk een zeer belangrijke rol speelt; organisatie is hier dus wel een eerste vereischte om het geteelde product tot een goed handelsproduct te maken. Immers door de standaardvoorschriften, uitgedrukt in het merk, kan aan den handel een uniform massaproduct worden aangeboden. Het collectieve garantiemerk bewijst hier onschatbare diensten; strenge controlebepalingen beperken misbruik tot een minimum.

Andere collectieve garantie-, controle- of keuringsmerken zijn in Amerika b.v.: het merk van The American Petroleum Institute voor „material and supplies". De fabrikant, wiens producten aan de voorschriften van het instituut voldoen, krijgt na keuring het recht het monogram van het instituut op die producten aan te brengen; verder kent men er het merk van The American Gas Association voor gasapparaten: „The requirements assure safety first of all and secondly a reasonable degree of durability, inseparable from safety; thirdly a reasonable operating efficiency" s).

Duitschland. Het zijn dergelijke standaardbepalingen voor bepaalde takken van industrie, landbouw, enz. of voor bepaalde producten, waarin men in Duitschland veel heil

x) Deze vier Associations zijn: The Skookum Packers Ass.; The Hood River Apple Growers Ass.; The Yakima Fruit Growers Ass.; The California Fruit Growers Exchange.

') Vgl. van der Plassche „De fruitteelt in Amerika", blz. 213 vlg.

*) Buil. A. S. A. Januari 1932, No. 1: Certification and Labeling Commodities in 60 commodity fields.

Sluiten