Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b.v. wanneer zij te samen een concern vormen; dan zijn het echter collectieve merken (vgl. blz. 60) en deze zijn hier niet bedoeld (vgl. blz. 107 noot 2). Bestaat een dergelijke band niet, dan kan wel degelijk het belang van het publiek worden geschaad, doordat dan elke waarborg ontbreekt, dat de onder hetzelfde merk in den handel gebrachte waren der verschillende ondernemingen werkelijk van gelijke qualiteit, samenstelling, enz. zijn en zullen blijven. Ook wanneer een merk slechts door één firma gebruikt wordt, is natuurlijk de mogelijkheid niet uitgesloten, dat deze door gebruik van minder goede grondstoffen of door een andere, goedkoopere wijze van productie, onder hetzelfde merk waren van minder qualiteit in den handel brengt, maar wanneer meerdere ondernemingen tot gebruik van hetzelfde merk gerechtigd zijn, is het gevaar veel grooter, dat één van hen waren van mindere qualiteit produceert, omdat de goede naam van het merk niet van deze alleen afhangt. Het publiek kan dan minder gauw en minder gemakkelijk bemerken, dat er geknoeid wordt.

De bepaling van art. 3bis gaat o. i. dus zeker niet te ver.

Veeleer gaat zij zelfs in plaats van verder dan noodig is, niet ver genoeg. Immers door art. 3bis wordt feitelijk niet bestreken het eveneens door Drucker genoemde geval, dat een merkgerechtigde aan een derde medegebruik van zijn merk toestaat, waarbij hij zich verbindt zijn recht tot uitsluitend gebruik van het merk tegenover dien derde niet te zullen doen gelden en zich evenmin tegen inschrijving van het merk ten name van den derde te zullen verzetten.

Zou het Merkenbureau wellicht al tot weigering van een dergelijke inschrijving overgaan op grond van art. 9 en op grond van de aan art. 3bis ten grondslag liggende gedachte (voorkoming van verwarring bij en misleiding van het publiek), het is de vraag of, wanneer dan aan den rechter werd verzocht alsnog inschrijving van het merk ten name van dien derde te bevelen, tot in hoogste instantie in verband met de woorden der wet („één inschrijving ten name van meer dan één rechthebbende enz.") zou kunnen worden volgehouden, dat de wet zich inderdaad verzet tegen een tweede inschrijving van eenzelfde merk ten name van een ander.

Sluiten