Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. om aan lederen belanghebbende, hetzij overheid, vereeniging of individueel persoon, het recht te geven misbruik te vervolgen.

Het artikel werd lang en breed besproken, maar zeer vruchtbaar was deze bespreking niet, omdat België eerst ter Conferentie het voorstel te berde had gebracht, zoodat geen der Delegaties het grondig had kunnen bestudeeren.

Men was het er echter over eens, dat de bescherming van collectieve merken en meer in het bijzonder van collectieve herkomstaanduidende merken zeer gewenscht was, omdat het een bij uitstek internationaal belang betrof en omdat op het gebied der collectieve herkomstaanduidingen heel wat misstanden voorkwamen.

Het voorstel werd tenslotte niet opgenomen in de bovenbedoelde Schikking, doch, nadat het als amendement op art. 6 van het Unieverdrag nogmaals besproken was, ingelascht in het te Madrid geformuleerde Protocol „déterminant 1'interprétation et 1'application de la Convention, conclue a Paris, le 20 mars 1883" in den vorm zooals het was ingediend, echter na schrapping van het woord „régionales", omdat men een „région" slechts als een geografische aanduiding beschouwde zonder „organe qualifié", die de inschrijving zou kunnen doen bewerkstelligen. Regionale merken wenschte men toen dus van een eventueele bescherming van collectieve merken uit te sluiten.

Het protocol bleef echter een doode letter, omdat het niet geratificeerd werd.

□ferentie Toch had men bereikt, dat de aandacht op de collectieve ussel merken gevestigd was. Naar aanleiding van het besprokene 1 ' te Madrid had het „Bureau International pour la Protection de "la Propriété Industrielle" te Bern een voorstel tot het sluiten van een speciale schikking dienaangaande doen opnemen in het programma voor de Conferentie te Brussel; in overeenstemming met hetgeen men hoofdzakelijk te Madrid bedoeld had, had dit voorstel uitsluitend betrekking op collectieve herkomstmerken, de bescherming waarvan, zooals het in de toelichting heette, groote voordeden zou opleveren, vooral voor die producten, ten aanzien waarvan de plaats van herkomst belangrijker was dan de naam van den producent. Inschrijving was alleen moge-

Sluiten