Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegestaan, dat het publiek wordt misleidx) (§ 24 «).

VGELAND

'sis der De Engelsche merkenbescherming berust niet op dehermbf" ze^de basis als de Duitsche. In Engeland geldt een stelsel,

uai giuuicnuccib ciciiiciiicii uil nci ucudiducvc, uaa.iiicia.si

ook enkele elementen uit het constitutieve stelsel bevat, met dien verstande, dat het eerste gebruik (vgl. blz. 74) het merkrecht vestigt en de inschrijving dit merkrecht versterkt — de inschrijving geldt als gebruik vestigt het vermoeden van eerste gebruik, dus vermoeden van recht, en verleent aan den ingeschrevene de bevoegdheid om in rechte tegen inbreuk op te treden — terwijl het constitutieve element gelegen is in het feit, dat de inschrijving, behoudens bedrog en enkele andere gevallen, na 7 jaar, loopende vanaf den datum der inschrijving, als onaantastbaar wordt beschouwd.

Voor de collectieve merken komt in de Engelsche Merkenwet (,,Trade Marks Act" van 1905 en 1919)2) een speciaal artikel voor, t.w.: Section 62, luidende als volgt:

„Where any association or person undertakes to certify the origin, material, mode of manufacture, quality, accüracy, or other characteristic of any goods by mark used upon or in connection with such goods the Board of Trade, if and so long as they are satisfied that such association or person is competent to certify as aforesaid, may, if they shall judge it to be the public advantage, permit such association or person to register such mark as a trademark in respect of such goods whether or no such association or person be a trading association or trader or possessed of a goodwill in connection with such certifying. When so registered such trademark shall be deemed in all respects to be a registered trademark, and such association or person to be the proprietor thereof, save that such trademark shall be transmissible or assignable only by permission of the Board of Trade" 3)

Een algemeene erkenning van collectieve merken bestaat in Engeland dus niet en de regeling is ook minder volledig

x) Bij de bespreking van het jus constituendum worden verschillende dezer bepalingen nader onder de oogen gezien; hier moge dus worden volstaan met de vrijwel ongecommentarieerde vermelding der bestaande regeling.

') 11 Augustus 1905 Pr. Ind. 1906, blz. 17 en 23 December 1919 Pr. Ind. 1920, blz. 26. De wet van 1919 verruimt de in de wet van 1905 vervatte merkenbescherming, die vele merken van bescherming buitensloot door de strenge eischen, die gesteld werden, voordat een onderscheidingsteeken als merk kon worden beschouwd. De merken ingeschreven ingevolge de bepalingen van de wet van 1905 (Register A) genieten een verder doorgevoerde bescherming dan de andere (Register B). Een geheel nieuwe merkenwet is in Engeland in wording, Pr. Ind. October 1933, blz. 171. — Vgl. ook Kerly, „On Trade-Marks" (1913), blz. 232, die de merken bedoeld in Section 62 „Standardisationmarks" noemt.

') Vgl. Sebastian, Bray & Henriques, „Trade Marks Registration 1905-1919" Analoge bepaling in de Australische wet van 1905/1922 Pr. Ind. 1931, blz. 128.

Sluiten