Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3- Overeenkomstig de in kracht van gewijsde gegane beslissing van de rechtbank of van het gerechtshof of overeenkomstig de uitspraak van den Hoogen Raad, indien deze de hoofdzaak heeft beslist, wordt door genoemd Bureau het merk ingeschreven of van de nietigverklaring der inschrijving aanteekening gedaan in de daartoe bestemde kolom van het openbare register, waarin het merk werd ingeschreven.

4. De inschrijving wordt alsdan geacht te zijn geschied op den dag der inzending of der ontvangst van de in art. 8 bedoelde bekendmaking.

5. Genoemd Bureau deelt de in dit artikel voorgeschreven kennisgevingen, voor zoover zij betreffen een merk als bij art. 8 bedoeld, mede aan het Internationaal Bureau te Bern, zoodra de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 16.

1. Door de zorg van het Bureau voor den industrieelen eigendom wordt aankondiging gedaan van:

i°. de weigering van inschrijving van een merk overeenkomstig art. 8, zoodra de termijn, voorgeschreven in het tweede lid van art. 9 is verloopen zonder dat een verzoekschrift als daar bedoeld is ingediend, of zoodra de afwijzende beslissing op zoodanig verzoekschrift in kracht van gewijsde is gegaan; 2°. de nietigverklaring der inschrijving van een merk waarvan hetzij de beschrijving of de afbeelding reeds werd openbaar gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant of in de in artikel 6 bedoelde afzonderlijke afleveringen van het daar vermelde blad, hetzij de aankondiging van internationale inschrijving reeds werd opgenomen in het blad „Les Marqués Internationales" van het Internationaal Bureau te Bern;

30. het vervallen van de kracht eener inschrijving om een der redenen in art. 18,

nos. 1 of 3 genoemd;

4°. den overgang van een overeenkomstig art. 5 ingeschreven merk, die overeenkomstig art. 20 is aangeteekend.

2. De aankondigingen voorgeschreven in dit artikel, worden geplaatst in de in het tweede lid van art. 6 bedoelde afzonderlijke afleveringen van het daar vermelde blad.

Artikel 17.

1. De bij de artt. 5 en 8 bedoelde openbare registers liggen voor ieder kosteloos ter inzage in de lokalen van het Bureau voor den industrieelen eigendom.

2. Ieder kan daarvan voor zijne rekening uittreksel of afschrift bekomen, tegen betaling van 40 cents per 300 lettergrepen of gedeelte daarvan.

3. Tegen betaling van ƒ 1.—, desverkiezende in postzegels van Nederland, van Nederlandsch-Indië, van Suriname, van Cura^ao of van een der andere Staten, toegetreden tot de voormelde overeenkomst van Parijs, kan ieder eene schriftelijke inlichting van genoemd Bureau bekomen. Is voor het verstrekken van eene zoodanige inlichting een nader onderzoek noodig, dan is een bedrag van drie gulden verschuldigd.

Artikel 18.

1. De kracht eener inschrijving vervalt:

i°. door doorhaling op verzoek van dengene, te wiens name de inschrijving

is gesteld of de overgang ingevolge art. 20 is aangeteekend;

2°. door verloop van twintig jaren na den dag, waarop de inschrijving overeenkomstig art. 5 of art. 8 is geschied, indien deze niet vóór het verstrijken van dien termijn is vernieuwd of in dien de vernieuwing niet binnen gelijken termijn is herhaald;

Sluiten