Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ties A en B) *). Beide redacties zeggen niet wie aan de bepalingen voor Europeanen, Inlanders of Vreemde Oosterlingen zijn onderworpen, maar trachten weer te geven wie Europeanen, Inlanders of Vreemde Oosterlingen zijn. Redactie A is gebaseerd op art. 109 R.R., zooals dat luidt volgens de wet van 1906, maar redactie B verstaat :

,,a. onder inlanders allen, die behooren tot de inheemscbe bevolking van Nederlandsch-Indië;

b. onder vreemde oosterlingen allen, die behooren tot de inheemsche bevolking van de overige gedeelten van Azië of tot die van Australië of Afrika, met uitzondering van alle Israëlieten, van alle Armeniërs 2) en van alle Japansche onderdanen;

c. onder Europeanen allen, die niet vallen onder a of b".

Ook wordt noodig geacht op te nemen, dat naturalisatie tot Nederlander van een niet-Europeaan, diens overbrenging in de klasse der Europeanen inhoudt. Ten onrechte wordt alleen naturalisatie tot Nederlander genoemd. Het instituut der „gelijkstelling" willen de samenstellers wel behouden, maar alleen voor Vreemde Oosterlingen. Inlanders, Christenen zijnde of niet, willen zij dus niet in aanmerking laten komen voor deze gelijkstelling met Europeanen. Alleen langs den weg van naturalisatie willen zij aan Inlanders de gelegenheid geven om over te gaan in de groep der Europeanen. Dit blijkt o.a. uit het voorgestelde art. 133, lid 4. Zij, die bij de invoering der nieuwe wet behooren tot de Europeanen en met hen gelijkgestelden, doch niet vallen onder letter c (zie boven), zouden nog drie jaren als Europeanen worden beschouwd; in die periode zouden zij in de gelegenheid worden gesteld zich te laten naturaliseeren (tot Nederlander). Staatsblad-Europeanen,

x) T.a.p. pag. 11 e.v.

2) De hier genoemde Armeniërs, die in Nederlandsch-Indië zijn gevestigd, waarvan velen op Java, zijn leden van een in KleinAzië thuis behoorende natie. Zij belijden den Christelijken godsdienst en zijn met Europeanen gelijkgesteld. De Armenische gemeente op Java is bij S. 1880 : 7 als rechtspersoon erkend. (Zie Encyclopaedie van N.I. 2e druk, dl. I, pag. 60).

Sluiten