Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peesche gedeelte van Turkije waren geboren, volgens het onder 2e genoemde, onder de groep Europeanen vielen, maar zij die in het Aziatische gedeelte van Turkije waren geboren, behoorden tot de groep Vreemde Oosterlingen. Nu vallen de Turken krachtens art. 163 lid 2 sub. 3 I.S. onder de groep der Europeanen.

Ten onrechte zegt Mr. Prins: „men denke b.v. aan de Siberiërs" x). Men kan niet spreken van ,,de Siberiërs", want de inheemsche bevolking van Siberië bestaat uit verschillende stammen. Evenzoo vindt men er verscheidene godsdiensten nl. het Christendom, het Boeddhisme, het Sjamanisme en den Islam 2), met vanzelfsprekend verschillend familierecht.

5e De in Nederlandsch-Indië geboren wettige of wettelijk erkende kinderen en verdere afstammelingen van de personen, genoemd onder de nos 2, 3 en 4. De wettige en wettelijk erkende kinderen en verdere afstammelingen van Nederlanders zijn niet afzonderlijk vermeld, omdat zij zelf ook reeds Nederlanders zijn en dus ook onder de groep Europeanen vallen.

Deze vijf categorieën worden genoemd in art. 163 lid

2 I.S.

6e Alle volgens art. 3 lid 2 van de wet van 1906 in Nederlandsch-Indië gevestigde personen, die voor de inwerkingtreding van genoemde wet (dus op 1 Januari 1920) op grond van art. 109 (oud) R.R. behoorden tot de met Europeanen gelijkgestelden, benevens hun wettige of wettelijk erkende kinderen en verdere afstammelingen, zoolang zij zich niet in de Inheemsche bevolking hebben opgelost, ook wanneer zij niet vallen in de termen van het tweede lid van art. 109

(nieuw) R.R. M

Deze groep omvat de ,,Staatsblad-Europeanen met hun wettige afstammelingen.

B. Aan de bepalingen voor Inlanders zijn, behoudens den *) T.a.p. pag. 681 noot.

2) Zie Encycl. Britannica dl. 25, pag. 10 en Meyers Grosses Konversations-Lexikon, dl. 8 pag. 416.

Sluiten