Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij ordonnantie te regelen rechtstoestand der Inlandsche Christenen, onderworpen allen die behooren tot de Inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en niet tot een andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders zijn overgegaan en zij, die behoord hebbende tot een andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders, zich in de Inheemsche bevolking hebben opgelost (art. 163 lid 3 I.S.).

Zoolang genoemde ordonnantie er nog niet is, blijven de Inlandsche Christenen dus aan de bepalingen voor Inlanders onderworpen*). Verschillende schrijvers 2) achten de mogelijkheid, dat een zoodanige ordonnantie er ooit zal komen, zeer gering. Evenwel is in 1933 een Huwelijksordonnantie voor de Christen-Inlanders op Java en Madoera, in de Minahassa en in Amboina, Saparoeaen Banda, afgekondigd 3). Wanneer deze ordonnantie in werking treedt binnen het geldingsgebied van de ordonnantie in S. 1861 : 38, houdende regeling van de huwelijken tusschen Inlandsche Christenen, zoo onderling als met Europeanen en derzelver afstammelingen, verliest de ordonnantie in S. 1861 : 38 4) haar kracht.

Een Reglement op het houden van de registers van den Burgerlijken Stand voor de Christen-Inlanders op Java en Madoera, in de Minahassa en in Amboina, Saparoea en Banda is eveneens bij ordonnantie in 1933 vastgesteld 5). Art. 69 van deze ordonnantie bepaalt dat het

*) Het vereischte van de tegenwoordigheid ter terechtzitting van een mohammedaansch adviseur en hun raadpleging, „wanneer inlanders of met hen gelijkgestelde personen in burgerlijke of strafzaken .. . betrokken zijn", gold tot 1891 ook voor Christen-Inlanders. Bij S. 1891: 230 is voor hen uitzondering gemaakt. Nadat bij S. 1901: 306, art. 7 R.O., waarin genoemde bepaling is opgenomen, in dien zin was gewijzigd, is de regeling van 1891 bij S. 1903 : 410 ingetrokken. (Zie Mr. Kleintjes, Staatsinstellingen I, 6e druk, pag. 113.)

2) Zie o.a. Mr. Carpentier Alting. Grondslagen enz. 2e druk, pag. 108 en Mr. Kleintjes, Staatsinstellingen I, 6e druk, pag. 113.

3) Ordonnantie van 15 Febr. 1933, S. 1933: 74. (nog niet in werking getreden).

4) Zie hoofdstuk IV, pag. 77.

5) Ordonnantie van 15 Febr. 1933, S. 1933: 75. (nog niet in werking getreden).

Sluiten