Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is deze opmerking ongetwijfeld juist, maar door zich op dat woordje te beroepen, om daarmede de benoeming van Staatsblad-Europeanen tot hoofd „hunner natie" te wettigen, kwam de Regeering in strijd met het nu ingetrokken art. 73 R.R. Waar genoemd artikel spreekt, ten aanzien van de Vreemde Oosterlingen, van „hunne eigene hoofden", kan derhalve een StaatsbladEuropeaan niet voldoen aan de omschrijving „eigene hoofden" van een groep van personen, die in een anderen rechtstoestand verkeeren. In verband hiermede kunnen wij beschouwen de opvatting, dat een nietEuropeaan, die zich geheel of gedeeltelijk aan het Europeesche recht heeft onderworpen, tot zijn oorspronkelijke bevolkingsgroep blijft behooren. Er heeft dus geen „gelijkstelling" met Europeanen plaats; Inlanders b.v. die zich hebben „onderworpen" worden dus „Inlanders, voor wie het Europeesche recht geldt". Alleen privaatrechtelijk wordt verandering in hun toestand gebracht, publiekrechtelijk niet. Dit is o.i. dan ook het groote verschil tusschen de „toepasselijkverklaring" (gelijkstelling) en de „onderwerping". In het eerste geval heeft verandering van landaard plaats, in het tweede geval niet1). Over de onderwerping aan het Europeesche recht inzake gemengde huwelijken hebben wij reeds gesproken 2).

Naast de hier genoemde indeeling der bevolking in Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen, heeft de Regeering sinds 1923 in verschillende verordeningen een andere onderscheiding ingevoerd. Zoo vinden wij o.a. in art. 55 Indische Staatsregeling en in art. 20 der Volksraad-kiesverordening gesproken van „inheemsche onderdanen-niet-N ederlanders, onderdanen-N ederlandersen uitheemsche onderdanen-niet-Nederlanders". Bij deze onderscheiding zou het landaard-criterium vervangen worden door het „nationaliteits-criterium".

*) Zie voor de verschillende soorten van onderwerping: Recht en Rechtsbedeeling, 2e druk, pag. 49 e.v. en Mr. Kleintjes, Staatsinstellingen II, 6e druk, pag. 244 e.v.

2) Zie hoofdstuk IV, pag. 74.

Sluiten