Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Abendanon, Mr. J. H., Publiek- en Privaatrechtelijke verhoudingen, Batavia 1891.

Alting, Mr. J. H. Carpentier, Grondslagen der Rechtsbedeeling in Ned.-Indië, 's-Gravenhage 1926, 2e druk.

—■, Het Rassencriterium, lezing Indisch Genootschap 16

Dec. 1921.

Angelino, A. D. A. de Kat, Staatkundig Beleid en Bestuurszorg in Ned.-Indië, 's-Gravenhage 1931.

Bakker, Mr. H., Praeadvies in Handelingen der Ned.-Indische Juristen Vereeniging 1887, I.

Becking, Een beschrijving van Poerworedjo en Omstreken in „Indië", 6e jaargang 1922/23.

Berg, Mr. L. W. C. van den, Praeadvies in Handelingen der Ned.-Indische Juristen Vereeniging 1887, I.

Bertling, Mr. C. T., Onopgeloste Oplossing in Koloniale Studiën 1926,1.

Brokx, W., Het recht tot wonen en tot reizen in Ned.-Indië. Acad. Proefschrift, Leiden, 1925.

Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië.

Chijs, Mr. J. A. van der, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811, 17 dln, Batavia-'s-Gravenhage 1897.

Cordes, J. W. C., De privaatrechtelijke toestand der Vreemde Oosterlingen in Ned.-Indië, Acad. Proefschrift, Leiden 1887.

Daghregister, gehouden int Casteel Batavia vant passeerende daer ter plaetse als overgeheelNederlandts-India, van 1624 t/m 1682.

De zes Regerings Reglementen van Ned.-Indië van 1815, 1818, 1827, 1830, 1836 en 1854, 's-Gravenhage 1858.

Encyclopaedie van Ned.-Indië, le en 2e druk, op de aangehaalde onderwerpen.

Faber, G. von, Het familie- en erfrecht der Chineezen in Nederlandsch-Indië, Acad. Proefschrift, Utrecht 1895.

Fromberg, Mr P. H., Verspreide Geschriften, verzameld door Chung Hwa Hui, Leiden 1926.

Haan, Dr. F. de, Priangan, Batavia, 1910/12, 4 dln.

—' . Oud-Batavia, Gedenkboek uitgegeven door het Bat. Gen.

voor K. en W. Batavia 1922.

Hekmeijer, Mr. F. C., De rechtstoestand der Inlandsche Christenen in Ned.-Indië. Acad. Proefschrift, Utrecht 1892.

Sluiten