Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om gout vellen te verwen - dat LV capittel

Om groen vellen te verwen - dat LVI capittel

Om leer te vergulden - dat LVIII capittel

Een ander maniere om root leer - dat LVIII capittel

Om yser oft stael so weeck te makê als coper - dat LIX

capittel.

(Hier eyndt die tafele van desen teghenwoordighen boeck).

(Prologhe

Opdat een yeghelyc weten mach en verstaen dies hë va noode is / en profitelyc zyn mach / aengaende veel schoone en diversche consten / die hier nae elck op zyn artikel vervolgen sullen. En daer na ooc vele ghenoechlicke consten waer bi dit teghenwoordige boeck / wel mach worden gheheeten het boec va wonder: want men hierin vinden sal vele wonderlike constë. Ten eersten sal men hier stelle die conste va alderhande substancien te verwen. Daer na hoe mê yser en stael hart oft weeck mach maken / met meer andere schoone consten.

(Hoe men looghe maken sal / om blaeu mede te verwen dat tweede capit.

Als ghi blaeu verwè wilt / soe suldy makê stercke looghe / die twee deelen sullen asschen zyn / en het derde deel calck / en Iaet dat sieden vier pater noster lanc / en schuymet wel. Dan worpt daerna claer was in / wat dye looghe daer af claer wert. Dan doeghet vaden viere / en latet staen sincken twee uren oft daeromtrent. Dan doeget in eenê ketel vyf pondt weede bloemen / dit doet in die voorseyde looghe. Dan hangt dit al te samen over tvier / en latet wel wermen sonder sieden,

Daerna suldyt doen in een harinck tonne en latet daer rusten een half ure: dan suldy darin werpë een half pinte zeems. Roert dit wel met eenen stock en decket wel toe een vierëdeel va eenre ure / so ist bereyt. Neemt nu gare / of linen doec / of wollë laken / of fusteyn / of tghene dat ghi wilt. En wildyt licht blaeu hebben / toe en steket maer eenwerf in / maer wildyt een luttel bruynder hebben steket tweewerf / wildyt noch bruynder hebben / so steket driewerf in /

Sluiten