Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roert wel om / ende latet te samen III daghen eer ghi u lakê daerin doet: ende telken latet drooghen eer ghyt daer weder in doet.

(Om groen te verwen cap. VII.

Neemt licht blaeu / ende steect dat in alluyn water twee urë lanck: dan hanghet op: totter tyt toe dattet wint drooge is / ende dan steket in die voorseyde wouwen.

(Om peersch te verwen. Capit. VIII.

Neemt purper dat drooghe is / en legget te weyck in pisse eenen nacht / dan neemt u lakê dat ghealluynt is en drooghe / maer siedt die purper tweewerf in schoon water / dan sedt een ander vat biden viere / en latet sieden: daer suldy u laken eerst in steken. Dan steket alsoe nat in dye verwe / totdattet schoon ghenoech is.

Om root peersch te verwen. - Dat IX capit.

Wildy peersch verwen wit lakê / linen / oft wollen / oft ooc siden garen / so salmë dat eerst wel gallen en alluynê. Daerna neemt een cruyt dat gheheeten is foly: men vindet ond' die legwerckers die banckwerk maken. Neemt een pont van dit cruyt / dat ghedroocht is. Dit cruyt is in clooten ghelyck meede is / ende is heet als weeasschê ende peersachtig int ghesichte. Daer maect men root peers wollen laken mede / dat wit / oft groen is / oft side. En tghene dat peers verloren heeft / dat is tghene dat peers gheweest heeft en zy verwe gheschoten is / om dat weder te verwë / men salt niet vergallen. En tot vier ellen lakens suldy doen een pont gruys oft cruyts / dat stoot te pulver. Dan neemt gheronde looge van eycken houtasschen ghemaect een deel ende ander deel schoon pisse / die claer ende oudt is / elcx even vele. Wildy die verwe licht hebben / neemt pisse terstont ghepist / ende van die voors looghe elcx even vele / daer doet dat voors. pulver in. Ende alst op ghesoden is / dan doet daer in dat ghy verwen wilt / ende latet twee uren lanc sieden / en dan latet drooghen.

(Om laken te verwen - Dat X capit.

Wildy laken verwen / so neemt ten eersten tot eenë steen

Sluiten