Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

se also sieden / maer dat die wouwe immer onder dat sop wel ghedect si also die wile dat si siedet. Als si dus gesodë heeft / suldyse vaden viere doen / en sult dat sap afgietë in een ander teyle. Dan doeghet door eê schoon linen doec. Dan suldv die teyle nemen / efi ghieten dat dunste vader teyle bovenaf / so lange tot dat u dunct dat die verwe ond' mede coemt / so laet af. Da suldy nemë dien voorseyden doeck / ên doent weder door een and' teyle / also langhe als u dunct / dat dat gheluwe van der wouwe in dien doeck blyft / en dat u dunckt dat dat watere al dunne is / dat daer dore loopt.

(Om linen doeck schoö blaeu te doé verwen. Cap. XXII.

Om te verwen schoö linen doec blau. Ghi sult nemê eenen ketel schoons waters / en haget dien over dz vier / dat dat water siedêde heet werde. En daer moets zy eë half ame / oft daer omtrent. Als hi aldus heet is / so suldy daerin doê / drie pont en een half roggen semelë / drie pöt asschen / en een pont etappe mee. Die suldy aldz wel roerë met een stoc / en latet sieden drie of vier paternosters lac. Da suldy hebbë vyf vierendeel / oft and'half pöt floreynë / die suldy gheweyct hebben met schoö heet watere / en latë die staen gedect een vierendeel va een ure. Da suldy hebben een schoon vat / houdède een ame / daer suldy in doen die floreyne also geweyet.

Dan suldy daer sceppë va dat over tvier hanget al heet / merymmer latet wat coelë / eer ghyt in dat vat doet / en da doeghet int vat / en roeret wel. Da suldy dat wed' decken / en stoppent wel toe / en latët also staë ses uren lanc. Da suldyt ötstoppen / en roerët wel ö / een goede wile: dan suldyt wed' toe stoppë wel vast en over ses uren suldyt wed' ontstoppen / alsoot voors. is: dan stoppet wed' toe. Dan suldyt weder ontstoppë binnen twee oft drie urë / en besien oft die verwe begint te comen en oft si al groene begint te werdë / oft dat schuym van der bloemë ooc bovë begint te comë. En yst dat dit aldus niet en is / so suldy noch v'beydë / efi stoppëse wel wed' toe. En yst datse gecomë is so ic hier vore segge / so suldy u lakë dz ghi verwë wilt / som daer in stekë / en wel daer in wenden en keerë / en wringet wed' uit / en stoppet toe. Da latet rustë II oft drie ure.

Sluiten