Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Om semel water te maken / daer men root mede verwen mach - Dat LI capittel.

Ghi sulf nemen eenen vilten hoet vol terwen semelen en neemt also veel waters als in drie akers oft ketels moghen gaen. Laet dat eenen corten wal hebben over tvier. Dan ghiet dat in een vat / ende neemt weder twee akers oft witte ketels vol waters / en maect dat werm / da ghietet ooc daer toe: maer onder roeret wel / en decket wel toe. En den eersten dach suldyt dicwils roerê. Aldus suldyt laten staê vier of vyf daghen lanck tertyt tot dattet ryp werde.

(Om root luesch te verwen. Capit. LIL

Wildy verwen schoon root luesch / so neemt XIV drooghe vellen also si van Antwerpen comen / ende hanghet die in eê riviere oft in eë water twee daghen en twee nachten: dan suldyse uiten water trecken / en doet in een vat eenen ketel vol levende calcx / en doet daertoe also veel waters / dat die vellen daer wel ghemackelyck in moghen ligghen. Dan roeret wel met eenen stock / en doet u vellen daer in / en keert se wel. Ist in den somer / so hebben si daer ghenoech in gheleghen aen acht daghen: en men moet alle twee daghe daernae sien / en yst in den winter / soe moeten si een maent daer in bliven. Da neemt u vellen uit / en hanghet se weder in de voorseyde riviere oft water drie dagen en drie nachten. Daerna suldyse wel wasschen in een cuype met lauwe somer water / en stamptse met u voeten: Daernae wascht se weder in de voors. riviere. Dan doet een ketel over tvier / en doet daer schoon water in / en worpt daer in vier pondt alluyns. Als den alluyn ghesmoltë is / en dat water siedet / soe doet daer in alsoe veel waters dattet te maten heet si / soe dat ghi u hant daer in niet en v'brandt. Dan doeget vaden viere / en steect u vellen daer in / en roert se wel metter hant / en laetse soe staen eenen dach en nacht. Maer als ghi slapen gaet / suldyse eens keeren. Dan doet u vellen uit / en wringhet dat water wel uit. En ghy moet al u vellen natten / wanneer si noch drooghe noch nat zyn. Dan suldy nemen vier potten pissen / die herde stel si / hanghet die over tvier en doetse wel sieden en schuimtse so langhe tot dat se schoon si. Dan suldy in eenen pot doen wel ghestooten lacke / laet dat een luttel sieden: dan doet daer in so groot als een haselnote

Sluiten