Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om eenighe materie hart te maken / neemt dat sap van pentasilon / en dat sap van absinthium. Dit doet in een glas. Da neemt pieren / en stampt die also door eenen doeck ghewronghen / hiermede bestryct die materie als si heet is / en als si drooghe is bestryctse hiermede.

(Om diversche winen te maken. Capit. LXVIII.

(Hoemë den wyn houdë sal zonder bedervë. En oft hy ghebrec hadde / hoemen hë helpen sal. En ooc van wyn teghen veel siecten. (Eerst sal men hier seggen va die snidinghe der druyven / alsmen daer wyn af maken wilt.

Men' sal die druyvë snidë / als die mane is in Cacro in Leone / in Libra / in Scorpio / oft in Aquario. Dat is / als die mane int breken / en als si onder die aerde is.

Om te mercken oft die druyven ryp ghenoech zyn om af te sniden. Dat LXIX capittel.

Dit en sal mê niet alleë weten aen dë smake / mer int gesichte / en aendë smakë te samë. Aen den smake in deser manierë / oft si soet zyn. Int ghesichte / alsmëse ontwee doet / dat de steenkës lichtelyc daer uit vallë / dier binnen liggen: wat dit is die beste maniere daermë dat bi bekennë mach: wed' si wit zy oft blau / this alleleës. Ooc besiet het natte dat uitë besien coët / oftet clampt ghelyc lym so suldy sekerlyc wetë / dat hi ryp ghenoech is om sniden.

Diegene die dë wyn persen willen / sullen suyver zyn van handen / so dat die wel en reynlyc gewasschen sullen zyn / en haer beenen en voetë reyn. En sie sullë net eten pareye / loock / ayuyn oft dierghelycke.

Als die druyven vergadert zyn en gesneden / so sal men se lichtelyc uit perssen / wat daer wort dë wy sterc af. En als die druyven langhe staen sonder perssen daer wort den wyn slap ende cranck af.

Die vaten daer më den wyn in doen sal / sal më seer reyn houdë / wel gepurgeert / en bereet maken. Men sal se naerstelyc suyveren en wasschë met sout watere / so dat si van outheyden niet en stincken. Dan salmense droogë efl verluchten / en stouen met wieroock die wit is.

Als men twifelt aen die vaten van eenigen stanck / so salmense peckë. Want als die vatë gepect zyn / so wert hë alle

Sluiten