Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om groote pareyloock te hebben. Ghi sult veel pareyloocx in een binden met eenen dunnen doecxken / en steken dat in de aerde / het sal groote pareye syn.

(Oft legt veel pareysaets in een gat / in der aerden / daer sal een groot pareylooc afcomê. Maer diaken moet nat zyn / en ghesteken in versche aerde / die nyeu ghegraven is / en dectse / daer sal groot parey loock af comen. En mê mach dit nemê va elcker rose een rys / en snyt die / en legtse rechts doen van veel dincx dat uiter aerde wast.

(Om een rose half wit en half root te makê. Ghi sult nemê va elcker rose een rys / en snyt die / en legtse rechts en setse diepe in die aerde en verbyntse met vetticheden oft ghi dese twee riserkës deen tegen dandere vouwë wildet / en setse diepe in die aerde / en verbyntse met vetticheden / en doet daer mos over / si sullen deen onder dander wassen aldus sullen die roosen half wit / en half root zyn.

(Om roode rosen wit / te maken. Neemt die roode rosen en houtse over colen daer solfer in ghegotë is ontrët een halve once / en van desen roock sullen si wit worden.

(Om een witte rose root te maken. Hout die witte rose over eenen pot / daer wermen rooden wyn in is / bovë in in den roock van dien wine.

(Wildy veel roosen hebbê in Uwen hof / so suldy saeyen saet va rosen det wat ripe si / in dë sprockelle / oft indë meerte. En die plante die daer af comë / suldy dicwyls beghietë. Int ader iaer v'plantse waer ghi wilt / mer setse twee voeten van malcanderë.

(Wildy vroeg roosen hebbê / so doet als voorscrevë is / maer beghietse dicwils met lauwë watere.

(Wildy ooc spade rosen hebben / soe versetse spade int iaer / en setse seer diepe in die aerde / en beghietse dicwyls met couden watere.

(Yst dat ghi neven die wortelen va een willige / cleyne riserkens set va boomen waer af die vruchten steenë binnen hebbende zyn / gelyc persicboomë oft pruymboomë die sullen haer vruchten hebbë sonder steenen.

Coemt die wyngaert boö lichtelyc uiter aerdë / dat sullen goede besien zyn. Alsmë wyngaert plantë wil / die platë moeten wel versch zy / en daer en mach net oudts aë zyn noch hangen / mer al nieuwe / wat and's soe soude hi dicwils ghecorrüpeert worden. En hi moet zyn vaden tweede wasse dat is / dat më niet va den middelë / oft niet va den onderstë

Sluiten