Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

studys immortalitatem. Tot Dordrecht. By Joris Water Anno 1609 Pag. 209.—.

„Hoe dat men den cinnober of Vermeillioen constelick maken sal.

Neemt twee deel Quicsilvers / en een derden deel solfers doet / hem in eenen pot / smelt den solfer / en den quicsilver onder een / alst nu cout geworden is so wryvet wel met melcanderen. Doetet daer naer in Gelas dat te vore een vinger decke met hayrigen Leem / over al becleet is. Maect te voren eenen Hoven vande breede / dat u Ghelas ofte colve is / sedt dit ghelas op den Hoven, ofte settet op eenen yseren Dryvoet / oft in een ander distilleer hoventken / maeckt een deckselken van Bleek boven op den Mondt des Ghelas / ende int midden des decksels een gaetken / luteret oock wel met den voorschreven Leem / stoodt een yser / door dit gat daer in / opdat ghyt allereysen daer mede roeren meucht. Maeckt voor eersten / daer onder een cleyn Vierken / van drooge hout / ende daer naer hoe langer hoe grooter. En neemt also wel achte op dat gelas want ghy sult int Gelas meugen rooc sien / ende oock uit het Gelas / maer en stoot u daer niet aan / dan siedt toe / dat ghy hem altydt stedich vier gheeft / sonder ophouden / totdat ghy den Rooc so root siet als bloet alsdan ist genoech. latet daer naer cout worde so hebdy goede cinnober." Zie caput 163 Playsant hoofken van Recepten 1551.

Pag. 159. —

„Om yser morwe te maken. Het yser wort weec / alsmen dat bluscht in zap van Boonen / oft in sap van malus (Cardamus).

Om het roest uit yser te krijgen.

Bestryct dat met olie van wynsteen. Het welcke ook de plecken des aengesichts wech neemt als men daer op stryct (Albertus).

Om alle yser. so herdt te maken, datter gheen ander yser in snyden mach.

Distilleert eenen goeden deel Pierwormen.

Distilleert ooc besondere / rapen ên Pepoenwortel / mengelt beyde dese waters te samê / va elcx evë veel / maect in dit water / het yser nat tweemaels naer den anderen / en het sal hert worden. Nostradam.

Om vylen hert te maken.

Sluiten