Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vylen sal men in Lynolie harten / ofte in Bocksbloet.

Een hardinghe voor strythamers en dergelycke. Neemt Raddys / meeretich / Pierwormen / Bocxbloet / stootet al onder een / slypt uwe wapen / en hartet daerin.

Item neemt sap van Rapen en bluschet daer in alderley wapenen / die ghy hart hebben wilt. Zie B.v.W. caput 60

meerretich = meerradic: radijs (Verdam).

Pag. 168. — Om yser hert en wederom weeck te maken Neemt verbenam / stootse met stelen met al / en druct daer uit het sap / en bewaert hem, Als ghy nu dat wilt gebruyckë / so doeter by mansuryne elckx even veel ende maeckt het yser gloeyende dat ghi hert maken wilt ende blusschet daer in / soo langhe tot datter ghouden pleckxkens op comen / maer soo langhe als ghy bevint dattet noch blauachtich blyft soo weedt dat het noch niet ghenoech is.

Sommighe die blusschen het yser in water van roode slecken / ende daerin blusschen zy het gloeyende yser. uit eenen duytschen Boeck. Verbena officinalis = ijzerhard.

De recepten komen overeen met die uit het Batement van Recepten 1546 en die uit een nieuw playsant Hoofken van Recepten 1551.

Om yser weeck te maken. Neemt menschenbloet / laet dat cout worden / giet het water daer boven of en bewaert dat. Maeckt daer naer het yser heet ende bestryckt dat / met dit water / lateter in droogen / ende het yser sal weeck zyn. (uit eenen Duytschen Boeck).

Hoedat men het stael sal hert maken.

Als men het stael wilt hert maken / so salment dicmaels in coutwater blusschen en so verre als het scherpe blau is / so ist ghenoech.

Om de punten van alle geweer hert te maken.

Neemt Pierwormen / stoot se / druckt daer uit de vochtighheyt ende menghet daer onder sap van raddys evê vele / blust hier in den Punt van alle geweer dry of viermaels / ende het sal also hert wese dattet sal snydê / in ander yser / oft loot ware (Mizaldys).

Pag. 216.

„Van het orpigment.

Dit is ooc een sorgelyck (maer eene schoone verwe). Als ghy dat wryft / soo stopt Neuse / ende Mondt / opdat ghy

Sluiten